Mikä on henkilöstövuokrausyritys?

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys vuokraa hen­ki­lö­kuntaa yri­tyk­sille, jotka tar­vit­sevat lisää työ­voimaa. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen suosio on kas­vanut tasai­sesti viime vuosina, ja se antaa vapauksia niin yrit­tä­jille mutta myös työntekijöille.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys on hyvä vaih­toehto sekä yrit­tä­jille että työn­te­ki­jöille. Käsit­teenä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tar­koittaa sopi­mukseen perus­tuvaa työ­jär­jes­telyä, jossa on kolme osa­puolta. Osa­puolet ovat työ­voimaa tar­vitseva yritys, työ­voimaa vuo­kraava yritys ja työntekijä.

Termit haltuun

Vuo­kra­työn­tekijä on työ­suh­teessa vuo­kray­ri­tyksen kanssa, mutta työs­ken­telee työ­voimaa itsel­lensä vuo­kraavan yri­tyksen johdon ja val­vonnan alaisena. Työ­so­pi­mus­laissa työn­te­ki­jöitä tar­vit­sevaa yri­tystä kut­sutaan käyt­tä­jäy­ri­tyk­seksi. Käyt­tä­jäy­ritys tekee sopi­muksen hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kanssa työn­te­kijän vuokraamisesta.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on tapa auttaa yri­tyksiä var­mis­tamaan, että oikea ja tar­vittu henkilö on pai­kalla tar­vit­taessa. Se tarjoaa yri­tyk­sille jous­tavan rat­kaisun, joka perustuu siihen, että yritys vuokraa tarpeen mukaan tar­vit­se­mansa työvoiman.

Vuokratyösuhteen muodot

Työn­tekijä tekee vuo­kra­työ­suh­teessa työ­so­pi­muksen hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ri­tyksen eikä käyt­tä­jäy­ri­tyksen kanssa, vaikka tälle työ teh­däänkin. Työ­so­pi­muksen myöstä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys vastaa työ­nan­ta­jalle kuu­lu­vista vel­voit­teista, kuten pal­kan­maksu ja työ­ter­veys­pal­ve­luiden järjestäminen.

Käyt­tä­jäy­ritys on vas­tuussa kai­kesta työn­tekoon liit­ty­västä, kuten kun­nol­li­sesta pereh­dyt­tä­mi­sestä ja työn val­von­nasta. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys veloittaa käyt­tä­jäy­ri­tyk­seltä hen­ki­löstön palkan ja muiden työ­nan­ta­ja­mak­sujen lisäksi kor­vauksen palvelusta.

Työtä tai sen tekijää ei ole pakko ottaa vastaan

Vuo­kra­työ­suhde ei suoraan vel­voita työn­te­ki­jöitä tekemään kaikkea tar­jottua työtä, vaan hänellä on aina mah­dol­lisuus kiel­täytyä, jos tar­jottu työ­tehtävä ei tunnu mie­lei­seltä. Samoin myöskään käyt­tä­jäy­ritys ei ole vel­vol­linen vas­taa­not­tamaan tar­jottuja työn­te­ki­jöitä. Yri­tyk­sellä on mah­dol­lisuus neu­vo­tella työn­te­ki­jöistä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kanssa ja haas­ta­tella itse tar­jottuja työntekijöitä.

Vuo­kra­työn­te­kijän voi solmia työ­suh­teeseen joko osa- tai kokoai­kai­sesti, mää­rä­ai­kai­sesti tai tois­tai­seksi voi­massa ole­vasti. Vuo­kra­työn­te­kijän ei tar­vitse olla ker­ralla vain yhdessä yri­tyk­sessä, vaan hän voi työs­ken­nellä useassa eri käyt­tä­jäy­ri­tyk­sessä samanaikaisesti.

Miten henkilöstövuokrausyritys toimii?

Koska hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys solmii työ­so­pi­muksen vuo­krat­tavan työn­te­kijän kanssa, jolloin se on vas­tuussa työn­te­kijän mak­suista. Itse se ei kui­tenkaan palkkaa maksa, vaan yritys las­kuttaa työn­te­kijän palkan ja muut työn­tekoon liit­tyvät maksut ja kus­tan­nukset. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tysten ansaita perustuu väli­tys­palk­kioon, jonka ne las­kut­tavat käyttäjäyrityksiltä.

Väli­tys­palkkio las­ketaan yleensä pro­sent­tio­suutena. Palkkio vaih­telee tilanteen mukaan. Jotkin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tykset mää­rit­tävät palkkion ker­toi­mella, joka riippuu toi­mia­lasta ja sen työ­eh­to­so­pi­muk­sesta. Joskus palkkio taas mää­ri­tellään tapaus­koh­tai­sesti niin, että mukaan huo­mioidaan myös se, kuinka vaikeaa asiakkaan tilaaman työ­voiman hank­ki­minen on.

Henkilöstövuokrausyritys auttaa yllättävissä tilanteissa

Milloin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on ajan­koh­taista? Ylei­sesti hen­ki­lös­tö­vuo­kraus voi olla hyö­dyl­listä yri­tyk­sille, jotka eivät halua tai pysty pitämään omaa hen­ki­lö­kuntaa, tai jotka tar­vit­sevat lisä­työ­voimaa tila­päi­sesti esi­mer­kiksi kausi­luon­teisten tai pro­jek­ti­pe­räisten tar­pei­densa takia.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krausta käy­tetään yleensä yllät­tävien työn­te­ki­jä­tar­peiden avuksi. Yllättävä tarve voi iskeä, esi­mer­kiksi kun yri­tyk­selle tulee iso tilaus, johon nykyiset hen­ki­lös­tö­re­surssit eivät aivan riitä. Yhtä lailla myös sesonki tai laajat sai­ras­pois­saolot voivat vaatia yli­mää­räisiä käsi­pareja työnteon avuksi.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sopii myös kas­va­ville yri­tyk­sille, jotka haluavat saada hel­posti ja nopeasti han­kittua uusia työn­te­ki­jöitä. Uudelle ja tuo­reelle yri­tyk­selle hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on erin­omainen mah­dol­lisuus, koska hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen avulla voi pie­nentää uuden työn­te­kijän palk­kaa­miseen liit­tyviä riskejä ja resursseja. Oli sitten uusi tai jo koke­neempi yritys, hyvän ja päte­väksi osoit­tau­tuneen vuo­kra­työn­te­kijän voi palkata pysy­västi lis­toille, kun vuo­kra­työ­so­pimus päättyy.

Henkilöstövuokrauksen hyödyt

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta on käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle lukuisia hyötyjä. Sen lisäksi, että se tarjoaa käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle kätevän tavan hankkia lisää työ­voimaa, se säästää kuluissa.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus lisää käyt­tä­jäy­ri­tyksen tehok­kuutta ja tarjoaa jous­ta­vuutta, sillä työ­voimaa voi vuo­krata juuri sen verran kuin on tarve. Oli kyse vain muu­taman tunnin työstä tai pidem­mästä ura­kasta, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­siltä voi vuo­krata työ­voimaa mihin tar­peeseen vain.

Rek­ry­toin­tiy­ritys säästää kaikki rek­ry­toin­ti­pro­sessiin kuluvat resurssit, kun hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys hoitaa sen heidän puo­lestaan. Ja kuten aiemmin jo mai­nit­simme, vuo­kra­työn­te­kijän voi saada pal­kattua omaksi työntekijäksi.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ritys vastaa kai­kesta työn­te­kijään liit­ty­vistä hal­lin­nol­li­sista vas­tuista ja teh­tä­vistä. Sai­ras­ta­pauk­sissa vuo­kray­ritys myös vastaa sijais­jär­jes­te­lyistä, eikä käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle ei koidu tästä yli­mää­räisiä kuluja.

Henkilöstövuokrayrityksestä kumppani

Tarve hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­selle ei aina ole ker­ta­luon­toista, vaan tarve työ­voi­maille voi vaih­della esi­mer­kiksi seson­geittain. Tällöin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sestä voi muo­dostua käyt­tä­jäy­ri­tyksen sään­nöl­linen kumppani, jonka kautta pys­tytään rea­goida nopeasti ja jous­ta­vasti muut­tuviin työvoimatarpeisiin.

Yhteistyö ja kump­panuus takaavat sen, että työ­voimaa on käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle saa­ta­villa aina, kun sille on tar­vetta. Niin ker­ta­luon­toi­sesti mutta var­sinkin pit­källä aika­vä­lillä sääs­tyvät rek­ry­toin­ti­kus­tan­nukset ovat niin mer­kit­tävät, että hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kaapima väli­tys­palkkio ei missään tilan­teessa nouse tämän yläpuolelle.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen ja käyt­tä­jäy­ri­tyksen välistä kump­pa­nuutta voidaan par­haim­millaan kutsua lii­ke­toi­min­ta­kump­pa­nuu­deksi. Molem­milla on halu tavoi­tella yhteistä hyötyä ja yri­tysten välillä val­litsee aito luot­tamus yhteistyöhön.

Lainsäädäntö ja vastuu

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tykset hoi­tavat käyt­tä­jäy­ri­tyksen puo­lesta vuo­kra­työn­te­kijän han­kinnan sekä häneen liit­tyvät maksut. Itse työstä ja siihen liit­ty­vistä vel­voit­teista on vas­tuussa käyt­tä­jäy­ritys. Käyt­tä­jäy­ri­tyksen on huo­leh­dittava vuo­kra­työn­te­kijän tur­val­li­suu­desta ja hyvin­voin­nista aivan kuten omista työn­te­ki­jöistään. Tämä on hyvä muistaa vuo­kra­työ­voimaa hankittaessa.

Vuo­kra­työn­tekijä on työ­so­pi­muslain ja työ­tur­val­li­suuslain alainen.

Jos hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tystä ei sido mikään työ­eh­to­so­pimus, sovel­letaan vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävää yri­tystä kos­kevaa työ­eh­to­so­pi­musta. Kun vuo­kra­työn­tekijä siirtyy käyt­tä­jäy­ri­tyksen käyttöön, siirtyy samalla työ­nan­ta­jalle kuu­luvat vastuut ja oikeudet käyttäjäyritykselle.

Käyt­tä­jäy­ritys on vel­vol­linen nou­dat­tamaan työ­tur­val­li­suuslain työ­nan­tajaa kos­kevia sään­nöksiä. Käyt­tä­jäy­ri­tyksen on ennen työn aloit­ta­mista ker­rottava hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­selle työssä vaa­dit­tavat ammat­ti­tai­to­vaa­ti­mukset ja muut työhän liit­tyvät piirteet. Näin ei satu virherekrytointeja.

Logistiikka-alan henkilöstövuokrausyritys – avain jatkuviin ja toimiviin logistiikkaketjuihin

Tar­vit­setko väliai­kaista lisä­työ­voimaa tai varas­to­työn­te­ki­jöitä pidem­piai­kaiseen työntekijätarpeeseen?

Fix-logistics tarjoaa osaavaa vuo­kra­työ­voimaa varasto- ja logis­tiikka-alalle tar­vit­taessa lyhyel­läkin varoi­tusa­jalla. Toi­mia­lu­ee­seemme kuu­luvat Hel­sinki, Espoo ja Vantaa sekä muu Uusimaa.

Olemme logis­tiik­kay­ri­tysten kump­panina aina, kun on tarve lisä­työ­voi­malle. Autamme pitämään logis­tiik­ka­ketjun toi­min­nassa niin kii­reessä kuin yllät­tävän hen­ki­lös­tö­tarpeen iskiessä. Toi­mi­tamme vuo­kra­työ­voimaa nopeim­millaan jo seu­raa­vaksi päi­väksi tai jopa saman päivän aikana.

Me huo­leh­dimme rek­ry­toin­nista ja kai­kista työ­nan­tajan vel­voit­teista asiakkaan puo­lesta. Käyt­tä­jäy­ri­tysten ei tar­vitse huo­lehtia pit­kistä rek­ry­toin­ti­pro­ses­seista tai ottaa riskejä, jotka liit­tyvät vaki­tuisen työn­te­kijän palkkaukseen.

Ota yhteyttä, niin löy­dämme sinulle sopi­vimmat osaajat.

Soita 000 000 0000