Blogi

Mitä on vuokratyö ja miksi se kannattaa? 

Mitä on vuo­kratyö? Se on sopi­mukseen perustuva työ­jär­jestely, jossa yritys vuokraa toi­selta yri­tyk­seltä työn­te­kijän maksua vastaan. Työ­voimaa ylei­simmin vuokraa hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ritys ja vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävää yri­tystä kut­sutaan käyt­tä­jäy­ri­tyk­seksi. Miksi se kan­nattaa? Syitä

Lue lisää » 

Henkilöstövuokraus: laki ja velvoitteet 

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa tulee pitää mie­lessä, että siihen liittyy useita lakeja, jotka kos­kevat sekä vuo­kraus­yri­tystä että vuo­kratun työn­te­kijän oikeuksia ja vel­vol­li­suuksia. Lakien ohella on hyvä pitää mie­lessä työ­eh­to­so­pi­mukset. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys sekä vuo­kra­työn­tekijä solmivat

Lue lisää » 

Työvoiman vuokraus: paljonko se maksaa ja mitä hintaan sisältyy? 

Työ­voiman vuo­kraus on tapa hankkia halut­tujen teh­tävien hoi­ta­mista varten siihen sovel­tuvaa hen­ki­löstöä tila­päi­sesti tai mää­rä­ai­kai­sesti. Työ­voimaa voidaan hankkia vuo­kraa­malla hen­ki­löstöä suoraan yri­tyk­seltä tai hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kautta. Työ­voiman vuo­krausta käy­tetään usein esimerkiksi

Lue lisää » 

Mikä on henkilöstövuokrausyritys? 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys vuokraa hen­ki­lö­kuntaa yri­tyk­sille, jotka tar­vit­sevat lisää työ­voimaa. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen suosio on kas­vanut tasai­sesti viime vuosina, ja se antaa vapauksia niin yrit­tä­jille mutta myös työn­te­ki­jöille. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys on hyvä vaih­toehto sekä yrittäjille

Lue lisää » 
Soita 000 000 0000