Blogi

Kesätöissä Fixin toimistolla 

Kesä­lomat pyö­rivät ja useat yri­tykset kai­paavat apu­käsiä, emmekä me ole poikkeus. Palk­ka­simme Iinan kesä­har­joit­te­li­jaksi meidän toi­mis­to­tii­miimme. Iina toimii pääosin avus­tavien toi­mis­to­teh­tävien parissa. Haas­tat­te­limme Iinan ja kysyimme, kuinka hän on viihtynyt

Lue lisää » 

Petteri Lounasranta - Ytimekästä johtamista 

Nimitys Fix-logis­­ticsin ope­ra­tii­vi­seksi joh­ta­jaksi Petteri aloitti työt Fixillä noin kaksi kuu­kautta sitten. Kaikki alkoi kes­kus­te­lusta liittyen yri­tyksen hen­ki­lös­tö­asioihin, kun Petteri kävi syö­mässä hal­li­tuksen puheen­joh­tajan Ahmed Mut­hannan kanssa. “Tutustuin Ahmediin aikoja

Lue lisää » 

Uusi vahvistus 

Petteri Lou­nas­ranta on aloit­tanut Fix-logis­­­tic­­­silla ope­ra­tii­visen joh­tajan teh­tä­vissä. Haluamme toi­vottaa Pet­terin läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi tiimiin! Petteri tuo mukanaan koke­musta, sin­nik­kyyttä ja uuden­laista energiaa yri­tyk­seemme. Entinen ope­ra­tii­vinen joh­ta­jamme Ahmed Mut­hanna, tulee Petterin

Lue lisää » 

Mitä on vuokratyö ja miksi se kannattaa? 

Mitä on vuo­kratyö? Se on sopi­mukseen perustuva työ­jär­jestely, jossa yritys vuokraa toi­selta yri­tyk­seltä työn­te­kijän maksua vastaan. Työ­voimaa ylei­simmin vuokraa hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ritys ja vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävää yri­tystä kut­sutaan käyt­tä­jäy­ri­tyk­seksi. Miksi se kan­nattaa? Syitä

Lue lisää » 
Soita 000 000 0000