Blogi

Petteri Lounasranta - Ytimekästä johtamista 

Nimitys Fix-logis­­ticsin ope­ra­tii­vi­seksi joh­ta­jaksi Petteri aloitti työt Fixillä noin kaksi kuu­kautta sitten. Kaikki alkoi kes­kus­te­lusta liittyen yri­tyksen hen­ki­lös­tö­asioihin, kun Petteri kävi syö­mässä hal­li­tuksen puheen­joh­tajan Ahmed Mut­hannan kanssa. “Tutustuin Ahmediin aikoja

Lue lisää » 

Uusi vahvistus 

Petteri Lou­nas­ranta on aloit­tanut Fix-logis­­­tic­­­silla ope­ra­tii­visen joh­tajan teh­tä­vissä. Haluamme toi­vottaa Pet­terin läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi tiimiin! Petteri tuo mukanaan koke­musta, sin­nik­kyyttä ja uuden­laista energiaa yri­tyk­seemme. Entinen ope­ra­tii­vinen joh­ta­jamme Ahmed Mut­hanna, tulee Petterin

Lue lisää » 

Mitä on vuokratyö ja miksi se kannattaa? 

Mitä on vuo­kratyö? Se on sopi­mukseen perustuva työ­jär­jestely, jossa yritys vuokraa toi­selta yri­tyk­seltä työn­te­kijän maksua vastaan. Työ­voimaa ylei­simmin vuokraa hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ritys ja vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävää yri­tystä kut­sutaan käyt­tä­jäy­ri­tyk­seksi. Miksi se kan­nattaa? Syitä

Lue lisää » 

Henkilöstövuokraus: laki ja velvoitteet 

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa tulee pitää mie­lessä, että siihen liittyy useita lakeja, jotka kos­kevat sekä vuo­kraus­yri­tystä että vuo­kratun työn­te­kijän oikeuksia ja vel­vol­li­suuksia. Lakien ohella on hyvä pitää mie­lessä työ­eh­to­so­pi­mukset. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys sekä vuo­kra­työn­tekijä solmivat

Lue lisää » 

Työvoiman vuokraus: paljonko se maksaa ja mitä hintaan sisältyy? 

Työ­voiman vuo­kraus on tapa hankkia halut­tujen teh­tävien hoi­ta­mista varten siihen sovel­tuvaa hen­ki­löstöä tila­päi­sesti tai mää­rä­ai­kai­sesti. Työ­voimaa voidaan hankkia vuo­kraa­malla hen­ki­löstöä suoraan yri­tyk­seltä tai hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kautta. Työ­voiman vuo­krausta käy­tetään usein esimerkiksi

Lue lisää » 
Soita 000 000 0000

Kaipaako yrityksenne ammattitaitoista henkilöstöä?