Ketterät palveluratkaisut sisälogistiikkaan ja kuljetuksiin

Logistiikka-alan henkilöstövuokraus ja kokonaisvaltaiset kuljetuspalvelut

Fix-logis­tic­silta löydät osaavat vuo­kra­työn­te­kijät moni­puo­lisiin logis­tiikka-alan teh­täviin. Tar­joamme hen­ki­lös­tö­vuo­krausta varas­to­työhön. Kul­je­tusyk­sik­kömme puo­lestaan takaa laa­dukkaat, sekä nopeat kul­je­tus­rat­kaisut omalla kalustollamme.

Tutustu palveluihimme

Henkilöstövuokraus logistiikka-alalle

Tar­vit­setko vuo­kra­työ­voimaa varas­to­teh­täviin tai muihin logis­tiikka-alan teh­täviin nopealla aika­tau­lulla? Meiltä saat osaavat varas­to­työn­te­kijät hommaan kuin hommaan!

Kuljetuspalvelut

Etsitkö nopeaa ja jous­tavaa kul­je­tus­pal­velua Uudel­la­maalla? Tar­joamme yksityis- ja yri­tys­asiak­kaille moni­puo­lisia kul­je­tus­rat­kaisuja yksit­täi­sistä lähe­tyk­sistä sään­nöl­liseen jakeluun. 

Lue lisää palveluistamme

Pää­toi­mia­lamme on logis­tiikan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus. Toi­mimme kui­tenkin vah­vasti myös muilla toi­mia­loilla, sille toi­min­ta­pro­ses­simme on raken­nettu hyvin jous­ta­valle poh­jalle. Alla esi­merkkejä aloista, joilla olemme toi­mineet menes­tyk­sek­käästi jo ennestään:

 • Sisä­lo­gis­tiikan henkilöstövuokraus
 • Kul­je­tus­pal­ve­luiden henkilöstövuokraus
 • Tuo­tannon henkilöstövuokraus
 • Muut­to­pal­ve­luiden henkilöstövuokraus
 • Ren­gas­pal­ve­luiden henkilöstövuokraus
 • Tapahtuma-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus
 • Teol­lisuus-alan henkilöstövuokraus
 • Sii­vousalan henkilöstövuokraus
 • Raken­nusalan henkilöstövuokraus

 

Meillä on laaja kul­je­tus­ka­lusto, jonka avulla voimme ope­roida tehok­kaasti asiakkaan tar­peiden mukaan. Toteu­tamme pääosin koko­nais­val­taisia kul­je­tus­rat­kaisuja, jolloin voimme tarjota asiak­kaalle kul­je­tus­pal­velun Avaimet käteen -peri­aat­teella. Oma laa­dukas kalus­tomme yhdis­tettynä ammat­ti­tai­toiseen hen­ki­lö­kuntaan, takaa mut­kat­toman ja onnis­tuneen yhteistyön asia­kas­läh­töi­sesti. Ope­roimme tar­vit­taessa myös asiakkaan omalla kalus­tolla, tar­joten ammat­ti­tai­toiset kul­jet­tajat asiakkaan käyttöön.

 • Kap­pa­le­ta­va­rajako pakettiautolla
 • Kap­pa­le­ta­va­rajako pullakaapilla
 • Kuorma-auto­kul­je­tukset
 • Tapah­tu­ma­lo­gis­tiikka
 • Muut­to­pal­velut
 • Pika­kul­je­tukset Uusimaa
 • Kul­je­tukset koko Suomi
 • Yksit­täiset lähetykset
 • Sään­nöl­liset kuljetukset 

Miksi valita Fix-logistics?

Nopea 

Me emme vain sano niin, vaan tar­joamme oikeasti nopeaa pal­velua. Nopea rea­goin­tikyky ja lyhyt vas­tausaika ovat valt­ti­kort­timme. Par­haim­millaan saat meiltä työhön osaavat tekijät vielä saman päivän aikana! 

Ketterä 

Me pysymme mukana muut­tu­vissa tilan­teissa. Yllättikö hen­ki­lös­tövaje, tar­vit­setko väliai­kaista vuo­kra­työ­voimaa tai ammat­ti­tai­toisia teki­jöitä pidem­mäksi aikaa? Me tar­joamme ket­terät pal­ve­lu­rat­kaisut yrityksille. 

Tehokas 

Rää­tä­löimme tehokkaat logis­tiik­ka­pal­velut jous­ta­vasti sinun tar­pei­siisi. Ammat­ti­tai­toinen hen­ki­löstö ja tehokas pal­ve­lu­rat­kaisu mah­dol­listaa myös kil­pai­lu­ky­kyisen hin­noit­telun palveluillemme. 

Fix-logistics jo vuodesta 2008

Fix-logistics on vuonna 2008 perus­tettu per­hey­ritys. Vuosien saa­tossa olemme laa­jen­taneet pal­ve­lu­va­li­koi­maamme sii­vous­pal­ve­luista logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen sekä kul­je­tus­pal­ve­luihin.  

Soita 000 000 0000