Tietoa meistä

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi

Fix-logistics Oy

Logistiikka- ja siivousalan perheyritys

Alun perin sii­vous­pal­ve­luihin eri­kois­tunut Fix-logistics Oy on vuonna 2008 perus­tettu per­hey­ritys, joka on sit­temmin laa­jen­tanut toi­min­taansa myös logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen. Aiemmin toi­mi­ni­mellä toi­mineen yhtiön yhtiö­muoto vaih­dettiin osa­keyh­tiöksi vuonna 2019, mutta sama osaava hen­ki­löstö ja laa­dukas pal­ve­lu­va­li­koima säi­lyivät entisellään. 

Laadukasta siivouspalvelua kilpailukykyisin hinnoin

Tar­joamme yri­tyk­sille, koti­ta­louk­sille ja talo­yh­tiöille koti­sii­vousta, ikku­nan­pe­su­pal­ve­luita, yritys- ja toi­mis­to­sii­vousta,  por­ras­sii­vousta, teh­das­sii­vousta sekä raken­nus­sii­vousta. Tavoit­tee­namme on tarjota asiak­kail­lemme laa­du­kasta pal­velua kil­pai­lu­ky­kyisin hinnoin. 

Henkilöstövuokrausta nopealla vastausajalla

Olemme eri­kois­tuneet logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen ja tar­joamme vuo­kra­työ­voimaa moni­puo­lisiin varas­toalan työ­teh­täviin. Tavoit­tee­namme on rea­goida nopeasti muut­tuviin resurs­si­tar­peisiin ja tarjota asia­kas­yri­tyk­sil­lemme osaavaa vuokratyövoimaa. 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö

Tällä het­kellä työl­lis­tämme noin 120 vaki­tuista työn­te­kijää, mutta het­kel­li­sesti työn­te­ki­jöiden määrä saattaa kasvaa myös 200 hen­kilöön hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­luiden kysynnän mukaan.  Kat­tavan, ammat­ti­tai­toisen ja sitou­tuneen hen­ki­lös­tömme ansiosta pys­tymme tar­joamaan asiak­kail­lemme kor­kea­ta­soista pal­velua ja vuo­kra­työ­voimaa nopealla aikataululla. 

Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteydenottopyyntö!

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Soita 000 000 0000