Tietoa meistä

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi

Fix-logistics Oy

Logistiikka-alan perheyritys

Aikai­semmin sii­vous­pal­ve­luihin eri­kois­tunut  Fix-logistics  Oy on vuonna 2008 perus­tettu per­hey­ritys, joka on sit­temmin laa­jen­tanut toi­min­taansa  logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen. Aiemmin toi­mi­ni­mellä toi­mineen yhtiön yhtiö­muoto vaih­dettiin osa­keyh­tiöksi vuonna 2019, mutta sama osaava hen­ki­löstö ja laa­dukas pal­ve­lu­va­li­koima säi­lyivät entisellään. 

Asiakaslähtöisyytemme perustuu yhdessä tekemiseen

Olemme ylpeitä työn­te­ki­jöis­tämme. Avoin kom­mu­ni­kaatio ja perik­sian­ta­maton asenne hei­jas­tuvat joka­päi­väiseen työs­ken­te­lyymme. Tämä puo­lestaan näkyy kor­keana asia­kas­tyy­ty­väi­syytenä, sillä vies­tintä on ident­tistä myös asiakkaan suuntaan; avointa, rehel­listä ja rat­kai­su­kes­keistä. Tutustu tar­kemmin toimihenkilöihimme!

Henkilöstövuokrausta nopealla vasteajalla

Olemme eri­kois­tuneet logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen ja tar­joamme vuo­kra­työ­voimaa moni­puo­lisiin varas­toalan työ­teh­täviin. Tavoit­tee­namme on rea­goida nopeasti muut­tuviin resurs­si­tar­peisiin ja tarjota asia­kas­yri­tyk­sil­lemme osaavaa vuokratyövoimaa. 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö

Tällä het­kellä työl­lis­tämme noin 120 vaki­tuista työn­te­kijää, mutta het­kel­li­sesti työn­te­ki­jöiden määrä saattaa kasvaa myös 200 hen­kilöön hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­luiden kysynnän mukaan.  Kat­tavan, ammat­ti­tai­toisen ja sitou­tuneen hen­ki­lös­tömme ansiosta pys­tymme tar­joamaan asiak­kail­lemme kor­kea­ta­soista pal­velua ja vuo­kra­työ­voimaa nopealla aikataululla. 

Kiinnostuitko palveluistamme? Jätä yhteydenottopyyntö!

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Soita 000 000 0000