Työvoiman vuokraus: paljonko se maksaa ja mitä hintaan sisältyy?

Työ­voiman vuo­kraus on tapa hankkia halut­tujen teh­tävien hoi­ta­mista varten siihen sovel­tuvaa hen­ki­löstöä tila­päi­sesti tai mää­rä­ai­kai­sesti. Työ­voimaa voidaan hankkia vuo­kraa­malla hen­ki­löstöä suoraan yri­tyk­seltä tai hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kautta. Työ­voiman vuo­krausta käy­tetään usein esi­mer­kiksi hoi­tamaan tila­päisiä tai eri­tyisiä pro­jekteja tai kor­vaamaan sairaus- tai per­he­va­paalle jäävää henkilöstöä.

Yksin­ker­tais­tettuna työ­voiman vuo­krauk­sella tar­koi­tetaan sopi­musta, jossa työ­nantaja siirtää työn­te­ki­jänsä hyvi­tystä vastaan toisen työ­nan­tajan käyttöön työs­ken­te­lemään tämän johdon ja val­vonnan alaisena.

Työ­voiman vuo­krauk­sessa ei ole kyse ali­han­kin­nasta tai aliu­ra­koin­nista. Ne tar­koit­tavat tuo­tannon tai pal­ve­lujen osta­mista oman yri­tyksen ulko­puo­lelta niin, että työn­te­kijät tekevät työn oman työ­nan­ta­jansa joh­dolla, vaikka työ­suo­ritus teh­täisiin tilaajan tiloissa.

Työsopimus solmitaan henkilöstövuokrausyrityksen ja työntekijän välille

Työ­voiman vuo­kraus toimii käy­tän­nössä niin, että työ­nantaja vuokraa työn­te­ki­jänsä käyt­tä­jäy­ri­tyksen käyttöön. Työ­nan­tajana voi toimia hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys, joka on työ­voiman vuo­kraukseen täh­tää­västä tavoit­teestaan huo­li­matta viral­li­sesti vuo­kratun työ­voiman työ­nantaja. Työ­voiman vuo­kraava taho ei vastaa tehdyn työn sisäl­löstä ja sen val­von­nasta, vaan vas­tuussa on työ­voiman vuo­kraava yritys.

Työn­te­kijän ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen välille on sol­mittu työ­so­pimus aivan kuin kenelle tahansa työn­te­ki­jälle. Työ­voimaa vuo­kraavan yri­tyksen eli käyt­tä­jäy­ri­tyksen välille sol­mitaan sopimus työ­voiman vuo­krauk­sesta. Käyt­tä­jäy­ritys maksaa hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­selle sen aset­taman väli­tys­palkkion sekä työn­te­kijän palkan, jonka hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys las­kuttaa käyttäjäyritykseltä.

Työvoiman vuokraajan ja käyttäjän vastuut

Oheen olemme lis­tanneet lyhyesti, mikä vastuu kuuluu työ­voiman vuo­kraa­jalla ja mikä sen käyt­tä­jälle. Vuo­kra­työhön liit­ty­vissä sopi­muk­sissa on myös kolmas osa­puoli eli työntekijä.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys solmii työ­so­pi­muksen työn­te­kijän kanssa. Se huo­lehtii työn­te­kijän pal­kan­mak­susta unoh­ta­matta sosi­aa­li­tur­va­mak­suineen ja vuo­si­loman anta­mi­sineen. Vuo­kraava taho huo­lehtii myös työn­te­kijän työ­ter­veys­pal­ve­luista. Sään­nökset kos­kevat mui­takin yri­tyksiä kuin niitä, jotka pää­toi­mi­sesti har­joit­tavat työ­voiman vuokrausta.

Työ­voimaa käyttävä yritys käyttää työn­johto-oikeutta ja johtaa ja valvoo työn teke­mistä. Samalla se hoitaa työn teke­miseen ja sen jär­jes­te­lyihin kuu­luvat välit­tömät vel­vol­li­suudet. Käyt­täjän tulee nou­dattaa oman alansa työ­eh­to­so­pi­musta, ellei työ­voimaa vuo­kraavaa yri­tystä sido jo jokin työehtosopimus.

Mitä työvoiman vuokraus maksaa?

Työ­voiman vuo­kraus­kus­tan­nukset vaih­te­levat eri hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sissä ja riip­puvat monista teki­jöistä, kuten vuo­kratun työn­te­kijän ammatin, koke­muksen ja kou­lu­tuksen tason sekä vuo­krauksen kes­toajan mukaan. Ylei­sesti ottaen työ­voiman vuo­kraus mak­sanee hieman enemmän kuin suoraan palk­kaa­minen, mutta samalla siinä säästää rek­ry­tointiin kuluvan ajan ja kustannukset.

Työ­voiman vuo­krauk­sesta veloi­tetaan erikseen sovit­tavan ker­toimen mukai­sesti. Kerroin muo­dostuu työn­te­kijän rek­ry­toin­nista ja hal­lin­noin­nista joh­tuvien kus­tan­nuksien sekä palkka- ja muiden kus­tan­nusten perus­teella. Rek­ry­tointiin kuluvia kuluja ovat muun muassa haas­tat­telut ja työ­so­pi­musten solmiminen.

Työn­te­kijän palk­ka­kus­tan­nukset riip­puvat sopi­muk­sesta ja sen kes­tosta. Ylei­sesti lyhyem­millä sopi­muk­silla palk­ka­kus­tan­nukset ovat pie­nemmät kuin pidem­millä sopi­muk­silla. Samoin kus­tan­nuksiin vai­kut­tavat palk­ka­malli. Kuu­kausi­palkan ja tun­ti­palk­kaisen välillä voi olla työ­teh­tä­vä­koh­tai­sesti suuria eroja, kumpi on kus­tan­nus­te­hok­kaampi vaih­toehto. Myös muut työn­te­kijän palkkaan vai­kut­tavat tekijät, kuten lyhen­nys­vapaat, tulee ottaa huo­mioon kus­tan­nuksia laskiessa.

Työvoiman vuokrauksen hinta koostuu yksinkertaisista palasista

Työ­voiman vuo­krauksen hinta on aina tapaus­koh­tainen, ja siitä kan­nattaa olla yhtey­dessä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kanssa. Kus­tan­nuksien kil­pai­lut­ta­minen kan­nattaa, sillä jokai­sella hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sellä on oma hinnastonsa.

Hinta kui­tenkin muo­dostuu yri­tyk­sestä riip­pu­matta suh­teel­lisen samoista pala­sista. Nämä palaset ovat:

  • Rek­ry­toin­ti­pro­sessi alusta loppuun
  • Vuo­kra­työn­te­kijän palkka ja muut kustannukset
  • Vuo­kra­työn­te­kijän loma-ajan kustannukset
  • Vuo­kra­työn­te­kijän työ­ter­veys­huolto ja sai­rausajan palkka

Näiden lisäksi hintaan vai­kuttaa aiemmin mai­nit­se­mamme työ­suhteen kesto, työ­so­pimus ja siihen sovel­lettu työ­eh­to­so­pimus sekä palkkaan vai­kut­tavat tekijät, kuten vuo­rotyö lisineen.

Sekä työvoiman vuokraus että maksaminen ovat sulavia prosesseja

Jotta koko­naisuus ei olisi liian selkeä, ker­rot­takoon, että työ­voiman vuo­krauksen hintaan voidaan vai­kuttaa eri­lai­silla sopi­muk­silla. Työ­voimaa käyttävä yritys voi solmia kus­tan­nus­riskien jaka­miseen liit­tyviä sopi­muksia, joilla se ottaa vastuun työn­te­kijän sai­ras­pois­sao­loista. Tällöin vuo­kra­työtä hyö­dyntävä yritys ottaa riskin, ettei esi­mer­kiksi sai­ras­pois­sao­lo­kus­tan­nukset kasva suu­rem­miksi kuin ne oli­sivat ilman eril­listä sopimusta.

Itse mak­sa­minen alkaa vasta, kun vuo­kra­työn­te­ki­jälle on mak­settu ensim­mäinen palkka. Vielä rek­ry­toin­ti­vai­heessa vuo­kra­työ­voimaa halua­valle yri­tyk­selle ei kerry kus­tan­nuksia. Vaikka työ­voiman vuo­krauk­sesta jou­tuukin mak­samaan, on se koko­nai­suu­dessaan hin­tansa arvoinen. Sääs­tetty aika ja saatu jous­tavuus työ­voiman suhteen ovat suuria etuja, jotka jo itsessään vauh­dit­tavat oman yri­tyksen liiketoimintaa.

Voiko työvoiman vuokrausta hyödyntää milloin tahansa?

Lähes­tulkoon aina. Lain­sää­dän­nössä ei ole mää­ri­telty, milloin yri­tykset voivat hyö­dyntää vuo­kra­työ­voimaa. Teo­riassa koko hen­ki­löstö voi olla vuo­kra­työ­voimaa. Käy­tän­nössä työ­voiman vuo­kraa­mi­sessa voi olla pieniä rajoitteita.

Jotkin työ­eh­to­so­pi­mukset rajoit­tavat vuo­kra­työ­voiman vain kii­reim­mille seson­geille. Kui­tenkaan työ­eh­to­so­pi­muk­sissa ei ole mää­ri­telty tarkkaan, milloin on kii­reimmät sesongit. Kui­tenkin jos vuo­kra­työn­tekijä on ollut yhtä­jak­soi­sesti töissä yli kaksi vuotta, voidaan olettaa, ettei hän ole tehnyt töitä vain ruuh­ka­huipun aikana.

Oikeu­dessa tilanteet käsi­tellään tapaus­koh­tai­sesti, jos sinne saakka päätyy. Yleinen periaate on, että jos työ­eh­to­so­pi­muk­sessa on rajoi­tettu työ­voiman vuo­krausta, tulee sitä myös nou­dattaa. Kan­nattaa sel­vittää ennen työ­voiman vuo­krausta, kuu­luuko alasi työ­eh­to­so­pi­mukseen rajoi­tuksia työ­voiman vuokrauksesta.

Työvoiman vuokraus auttaa reagoimaan muuttuviin tilanteisiin

Työ­voiman vuo­krauksen hin­ta­vii­dakko voi tuntua ennen tutus­tu­mista vai­kealta, mutta sitä se ei ole. Me autamme hin­tojen kanssa ja ker­romme läpi­nä­ky­västi, mistä ne muo­dos­tuvat. Työ­voiman vuo­krausta kan­nattaa harkita, sillä se säästää vai­valta auttaa rea­goimaan muutoksiin.

Joskus hen­ki­lös­tö­tarve voi iskeä silloin, kun sitä vähiten olettaa. Sai­rausaalto pyyh­käisee hen­ki­löstösi yli tai yri­tyk­sellesi tulee tilaus, johon sen­het­kiset työ­voimat eivät riitä. Voi myös olla, että tar­vitaan kii­reesti eri­tyis­osaa­mista, jota ei hen­ki­lös­töstä löydy.

Kii­reel­lisen tarpeen iskiessä voi olla jo liian myö­häistä aloittaa koko­nais­val­tainen rek­ry­toin­ti­pro­sessi. Työ­voiman vuo­kraa­misen kautta voi löytää tar­vit­semasi osaa­misen käden kään­teessä. Me Fix-logis­tic­silla löy­dämme sinulle työ­voiman logis­tiikka-alasi tarpeisiin.

Hoi­damme rek­ry­toinnin sekä kaiken muun työ­voiman vuo­kraukseen liit­tyvän suju­vasti ja mut­kitta. Työ­voiman vuo­kraus kaut­tamme tulee asiak­kail­lemme sel­keästi hel­pom­maksi ja hal­vem­maksi kuin suo­ra­rek­ry­tointi. Pidämme huolen siitä, että saat tar­vit­tavat osaajat tar­vit­taviin töihin.

Soita 000 000 0000