Mitä on vuokratyö ja miksi se kannattaa?

Mitä on vuo­kratyö? Se on sopi­mukseen perustuva työ­jär­jestely, jossa yritys vuokraa toi­selta yri­tyk­seltä työn­te­kijän maksua vastaan. Työ­voimaa ylei­simmin vuokraa hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ritys ja vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävää yri­tystä kut­sutaan käyttäjäyritykseksi.

Miksi se kan­nattaa? Syitä on useita. Tässä artik­ke­lissa kes­ki­tymme vuo­kratyön hyö­tyihin työn­te­kijän näkö­kul­masta. Mitä hyötyä siitä on ja mil­laisiin elä­män­ti­lan­teisiin se sopii. Mutta ennen kuin pää­semme vuo­kratyön hyö­tyihin, käymme itse vuo­kra­työtä läpi.

Mitä on vuokratyö…

Vuo­kra­työ­suh­teessa on kolme osa­puolta: työn­tekijä, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys ja käyt­tä­jäy­ritys. Työn­tekijä solmii työ­so­pi­muksen hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kanssa. Työ­so­pimus pysyy voi­massa, vaikka työtä teh­däänkin käyt­tä­jäy­ri­tyksen alaisuudessa.

Vuo­krauksen yhtey­dessä, kun työn­tekijä siirtyy käyt­tä­jäy­ri­tyksen alai­seksi, säilyy hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sellä lähes kaikki työ­nan­tajan vel­voitteet. Käyt­tä­jäy­ri­tyksen vas­tuulle siirtyy työn johto ja valvonta.

Vuo­kratyön kus­tan­nukset vaih­te­levat niin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kuin pal­velun laa­juuden mukaan. Hintaan sisältyy muun muassa koko rek­ry­toin­ti­pro­sessi alusta loppuun, työn­te­kijän palkka ja muut kus­tan­nukset. Lue blo­gis­tamme tar­kemmin, mistä vuo­kratyön hinta muodostuu.

…ja miksi se kannattaa?

Nyt kun tiedät, mitä on vuo­kratyö, voimme kes­kittyä sen hyö­tyihin. Vuo­kra­työstä on työn­te­ki­jälle lukuisia hyötyjä. Jous­ta­vuu­tensa ansiosta se tarjoaa oivan mah­dol­li­suuden useisiin eri­laisiin elä­män­ti­lan­teisiin. Vuo­kratyön kautta on mah­dol­lista saada niin osa-aikaisia ja kokoai­kaisia kuin mää­rä­ai­kaisia ja vaki­tuisia työ­suh­teita. Oheen olemme lis­tanneet ylei­simpiä hyötyjä, mitä vuo­kratyö tuo mukanansa.

1. Uudet tuulet ja kokemukset

Monille tulee jossain vai­heessa uraa hetki, jolloin tuntuu, että oma ala ei enää tunnu omalta ja täten kou­lut­tautuu uudelle alalle. Töiden saa­minen ilman kokoe­musta on kui­tenkin haas­tavaa. Vuo­kratyö voi toimina rat­kaisuna tällöin.

Vuo­kratyön kautta pääsee tutus­tumaan moni­puo­li­sesti eri työ­teh­täviin ja asia­kas­yri­tyksiin. Vuo­kratyön kautta voi työl­listyä hel­posti, jolloin vuo­kratyö toimii vain väliai­kaisena työnteon muotona. Vuo­kra­työtä voi myös tehdä vaki­tui­sesti, mikä ei ole yhtään sen huo­nompi vaihtoehto!

Vuo­kratyön kautta pääsee hel­posti sisään uudelle alalle. Vuo­kratyö tarjoaa mah­dol­lis­tavan väylän ope­tella ja tutustua alaan ja päästä kokemaan sen todel­li­suuden. Jos ala ja työ tun­tuvat siltä oikealta, vuo­kratyön kautta saa hel­posti jalkaa oven väliin. Ovi uuteen vaki­tuiseen työhön voi aueta hel­pommin kuin luuleekaan.

2. Helppo työllistyminen

Edel­li­sessä kap­pa­leessa puhuimme siitä, kuinka vuo­kra­työn­te­kijän on suh­teel­lisen helppo päästä käyt­tä­jäy­ri­tyksen palk­ka­lis­toille. Tämän lisäksi on hyvä muis­tuttaa siitä, että meille Fix-logis­tic­sille pääsee vähin­täänkin yhtä hel­posti töihin.

Kunhan sinulla on tar­vit­tavat kou­lu­tukset ja luvat kun­nossa, pääsee rem­miimme hel­posti. Asenne rat­kaisee, joten ota vapaasti yhteyttä, logis­tiikka-alan ammattilainen!

3. Joustavasti opiskelun ohella

Mitä on vuo­kratyö kaikkein eniten? Se on todella joustava työnteon muoto, ja se sopii lois­ta­vasti esi­mer­kiksi opin­tojen oheen. Vuo­kratyö mah­dol­listaa oman työnteon suun­nit­telun ja teke­misen juuri silloin, kun se sopii sinulle parhaiten.

Var­sinkin opis­ke­lijat pää­sevät vuo­kra­työssä keräämään arvo­kasta koke­musta ja kehit­tämään ole­massa olevia ja uusia tai­to­jansa. Opis­ke­luaikana kerätty työ­ko­kemus hel­pottaa huo­mat­ta­vasti työl­lis­ty­mistä val­mis­tu­misen jälkeen.

4. Vuokratyöntekijä on samanarvoinen kuin kuka tahansa muu

Vali­tet­ta­vasti kadut ker­tovat, että jotkut kokevat vuo­kra­työn­te­ki­jöiden olevan alem­piar­voisia kuin muut työn­te­kijät. Näin asia ei onneksi ole. Vuo­kra­työn­tekijä on sama­nar­voinen kuin kaikki muutkin, ja käyt­tä­jäy­ri­tykset on vel­voi­tettu koh­te­lemaan vuo­kra­työn­te­ki­jöitä sen mukaisesti.

Samoin myös hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tykset arvos­tavat vuo­kra­työn­te­ki­jöitä. Me Fix-logis­tic­silla pyrimme löy­tämään jokai­selle työn­te­ki­jäl­lemme työn, joka vastaa hänen osaa­mistaan ja kiin­nos­tustaan. Ketään ei pakoteta mihinkään, vaan pyr­ki­myksenä on löytää kai­kille osa­puo­lille paras vaihtoehto.

Vuo­kra­työn­te­kijänä olet yhtä arvokas kuin kaikki muutkin. Tätä ei voi alle­viivata liikaa.

5. Verkostot laajenevat

Koska vuo­kratyö mah­dol­listaa työs­ken­telyn useissa eri orga­ni­saa­tioissa ja eri­laisten ihmisten kanssa, antaa se oivan mah­dol­li­suuden päästä kas­vat­tamaan omia ver­kos­tojaan. Pääset tapaamaan koke­neita alan osaajia, jotka osaavat var­masti neuvoa sinua aivan kai­kessa. Laajat ver­kostot aut­tavat huo­mat­ta­vasti työl­lis­ty­misen kanssa.

Myös hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys on tärkeä palanen omaa ver­kostoa. Olemme tukenasi koko ajan ja meitä voi lähestyä milloin tahansa. Autamme mie­lel­lämme pie­nim­mis­säkin asioissa.

6. Vapaus

Kuten aiemmin olem­mekin jo sivunneet, vuo­kratyö antaa usko­mat­to­masti vapauksia. Tar­jottua työtä ei ole koskaan pakko ottaa vastaan, vaan työnteon voi suun­ni­tella täysin oman arjen mukaan.

Sitähän sanotaan, että vapaa-ajan arvostus kasvaa jat­ku­vasti, eikä enää olla val­miita käyt­tämään kaikkea omaa aikaa pel­kästään työn­tekoon. Vuo­kratyön kautta voi saada työnteon määrän vas­taamaan täysin omaa tar­vetta, eikä vapaa-ajasta tar­vitse tinkiä.

Vuokratyö kannattaa!

Vuo­kratyö sopii monelle. Oli sitten jo koke­neempi tai vasta uransa alussa, tarjoaa vuo­kratyö jär­kevän mah­dol­li­suuden työn­tekoon. Ennen kaikkea vuo­kratyö on helppo tie päästä näyt­tämään osaa­mi­sensa ja avaamaan lisää ovia alan työpaikkoihin.

Vuo­kra­työtä värittää myös sen varmuus. Kun taus­talla häärii hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys, voi olla varma, että pal­kan­maksu ja muut työ­nan­tajan vel­voitteet tulee hoi­dettua asian­mu­kai­sesti. Työn­te­kijän palkka on aina vähintään käyt­tä­jäy­ri­tyksen palk­ka­tason tai TES:n mukainen, ja vuo­kratyö ker­ryttää loma-ajan palkkaa ja elä­ke­päiviä aivan kuin mikä tahansa muukin rehel­linen työ.

Vuo­kratyö on ennen kaikkea jous­tavaa. Sinulla on täysi vapaus valita työ­vuorot ja -teh­tävät juuri omien toi­veidesi ja arkesi mukai­sesti. Mitään ei ole pakko, vaan valinta on täysin työn­te­kijän. Jous­ta­vuutta myös sekin, että vuo­kra­työn­te­kijänä pääsee keräämään moni­pu­lista koke­musta, jol­laista ei ehkä muuten saisi.

Sinulla on vapaus valita.

Sinusta välitetään, työntekijä

Meillä vuo­kra­työn­tekijä kokee ole­vansa arvos­tettu. Olemme työn­te­ki­jöil­lemme perhe, jossa kenenkään ei tar­vitse jäädä asioi­densa kanssa yksin. Pidämme huolen useista käy­tännön asioista, ja sinulle jää vain teh­tä­väksi tehdä sitä, mitä osaat parhaiten.

Huo­leh­dimme työn­te­ki­jöi­demme hyvin­voin­nista ja osoi­tamme, että jokainen työn­te­ki­jämme on meille tärkeä. Tuel­lamme haluamme var­mistaa, että mah­dol­lisiin työn­tekoa, tur­val­li­suutta tai työ­hy­vin­vointia uhkaaviin teki­jöihin puu­tutaan työ­pai­kalla riit­tävän var­hai­sessa vaiheessa.

Kaiken tämän lisäksi vuo­kra­työn­te­ki­jällä on yksi ässä hihas­sansa, jota ei muilla ole. Voidaan todeta, että vuo­kra­työ­suh­teessa palkka on usein hieman parempi ja vapaammin neu­vo­tel­ta­vissa kuin työl­lis­tyessä suoraan yri­tykseen. Vuo­kra­työssä kokemus ja neu­vot­telut ovat suu­rem­massa pai­noar­vossa palk­ka­neu­vot­te­luissa kuin muissa tapauksissa.

Haluatko aloittaa jous­tavan ja vapaan työnteon? Meillä pääset työs­ken­te­lemään moni­puo­li­sissa ja jous­ta­vissa työ­teh­tä­vissä ympä­ris­tössä, jossa sinua arvos­tetaan ja tuetaan matkan jokai­sessa vaiheessa.

Soita 000 000 0000