Paikkaa henkilöstötarpeesi ketterästi ja turvallisesti. Välty työläältä rekrytointiprosessilta.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Henkilöstövuokrauspalvelut

Tar­joamme nopeita rat­kaisuja usein hitaisiin ja työ­läisiin rek­ry­toin­ti­pro­ses­seihin, laa­dusta tin­ki­mättä. Nykyinen osaa­ja­ver­kos­tomme kattaa monia eri toi­mialoja, joten sopivan tekijän saa par­haim­millaan työ­koh­teeseen jopa tunnin varoitusajalla.

Hen­ki­löstön ulkois­ta­minen, eri­tyi­sesti lyhy­tai­kaiseen tar­peeseen, on kan­nat­ta­vampaa kuin oman rek­ry­toin­ti­pro­sessin käyn­nis­tä­minen. Säästät rutkasi kuluissa, mutta samalla saat ammat­ti­tai­toiset tekijät ope­roimaan ken­tälle, jolloin päi­vit­täiset toi­mintosi eivät kärsi. Hyviä esi­merkkejä ovat esim. Black Friday sesonki, jou­luse­sonki, loma­se­sonki sekä yllät­tävät sai­ras­tu­miset. Meiltä saat nopeaa apua aina!

Suo­ri­tamme asiakkaan toi­veiden mukai­sesti myös sisäistä audi­tointia, koskien omia vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tämme. Audi­toin­ti­pro­sessi ja siitä rapor­tointi, on läpi­nä­kyvää ja kehi­tys­kes­keistä asiakkaan suuntaan. Haluamme omalla toi­min­nal­lamme, kehittää myös asiak­kaamme toimintaa.

Tilanne saattaa usein olla se, että työn­te­ki­jöitä löytyy, mutta oikean­laista eri­tyis­osaa­mista ei tie­tyissä tilan­teissa ole tar­jolla. Meidän kat­tavat hen­ki­lös­tö­pal­velut tar­joavat rat­kaisun laajan osaa­ja­ver­kos­tomme avulla. Hyviä esi­merkkejä ovat mm. truk­ki­taito ja järjestelmätuntemus.

Toi­mi­tamme asiakkaan työ­koh­teeseen toi­veiden mukaan oman kel­lo­kort­ti­jär­jes­tel­mämme. Näin aika­lei­maukset eivät sekoita asiakkaan nykyistä jär­jes­telmää, ja asiakas pääsee läpi­nä­ky­västi seu­raamaan toteu­tu­neita työ­tunteja omilla tunnuksillaan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­simme perustuu mah­dol­li­simman tark­koihin esi­tie­toihin, jotka kar­toi­tamme asiakkaan suun­nilta. Kun tun­nemme asiak­kaamme, voimme tarjota parasta mah­dol­lista pal­velua jokainen asiakas yksi­löiden. Oikeat tekijät, oikeassa pai­kassa, oikeaan aikaan!

Har­joi­tamme hen­ki­lös­tö­vuo­krausta Uudel­la­maalla kai­killa seu­raa­villa paik­ka­kun­nilla: Askola, Espoo, Hanko, Hel­sinki, Vantaa, Hyvinkää, Inkoo, Jär­venpää, Karkkila, Kau­niainen, Kerava, Kirk­ko­nummi, Lapin­järvi, Loviisa, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nur­mi­järvi, Por­nainen, Pukkila, Porvoo, Raa­sepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.

Tar­joamme hen­ki­lös­tö­pal­ve­luita Uudenmaan ja Var­sinais-Suomen lisäksi myös Tampereella.

Tar­joamme hen­ki­lös­tö­pal­ve­luita Uudenmaan ja Pir­kanmaan lisäksi myös Turussa.

Kattavat henkilöstöpalvelut yhdistävät osaajat ja työvoimatarpeen

Fix-logis­ticsin hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta saat nopeasti osaavaa vuo­kra­työ­voimaa eri­tyi­sesti varasto- ja logis­tiikka-alalle. Tar­joamme ammat­ti­tai­toiset työn­te­kijät moni­puo­lisiin työ­teh­täviin tar­vit­taessa lyhyel­läkin varoi­tusa­jalla. Hen­ki­löstön ulkois­ta­minen on tehokkain tapa rat­kaista eri­tyi­sesti lyhy­tai­kaiset hen­ki­lös­tö­tarpeet. Ulkoistus mah­dol­listaa suo­ra­vii­vai­semman rek­ry­toin­ti­pro­sessin ja kevyemmän henkilöstönhallinnon. 

Toi­mia­lu­ee­seemme kuu­luvat Tampere, Turku, Hel­sinki, Espoo, Vantaa sekä muu Uusimaa.

Varastotyöntekijät logistiikka-palveluihin

Tar­vit­setko väliai­kaista lisä­työ­voimaa tai varas­to­työn­te­ki­jöitä pidem­piai­kaiseen työntekijätarpeeseen?

Fix-logistics tarjoaa sisä- sekä ulko­lo­gis­tiikkaan eri­kois­tu­neita varas­to­työn­te­ki­jöitä eri­laisiin logis­tiikka-alan työtehtäviin.

Ammat­ti­lai­sil­tamme löytyy koke­musta moni­puo­li­sista teh­tä­vistä aina tavaran vas­taa­no­tosta ja hyl­ly­tyk­sestä keräykseen, pak­kaukseen ja lähe­tykseen. Kaut­tamme saat osaavat tekijät myös esi­mies­teh­täviin ja muihin työn­joh­dol­lisiin tehtäviin.

Löydä vuokratyövoimaa nopeasti tarpeisiisi

Valit­se­malla Fix-logis­ticsin kump­pa­niksesi pidät logis­tiik­ka­ketjusi toi­min­nassa myös kii­reessä tai silloin, kun ilmenee yllät­tävää hen­ki­lös­tö­tar­vetta. Toi­mi­tamme vuo­kra­työ­voimaa nopeim­millaan jo seu­raa­vaksi päi­väksi tai jopa saman päivän aikana.

Tällä het­kellä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­semme työl­listää vaki­tui­sesti yli 120 logis­tiikka-alan ammat­ti­laista. Tar­vit­taessa pys­tymme vas­taamaan myös suu­rempaan resurs­si­tar­peeseen, esi­mer­kiksi teol­li­suuden pariin.

Vuokratyöntekijät työvoimatarpeeseen

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lumme avulla saat osaavat tekijät moni­puo­li­sesti ari aloille juuri silloin, kun heille on tarvetta.

Väli­tämme väliai­kaista vuo­kra­työ­voimaa sovit­tuihin työ­teh­täviin sekä lyhy­tai­kaiseen että pidem­pi­kes­toiseen resurssitarpeeseen.

Fix-logis­ticsin kul­je­tusalan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on joustava rat­kaisu etenkin pro­jek­ti­luon­toisiin työ­teh­täviin, sijai­suuksiin sekä kausi­luon­toiseen resurssipulaan.

Henkilöstövuokraus on riskitön ja vaivaton ratkaisu

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys on ris­kit­tö­mämpi, nopeampi ja vai­vat­to­mampi tapa vastata äkil­liseen tai kausi­luon­toiseen työn­te­ki­jöiden tarpeen kasvuun. Vuo­kra­työ­voiman avulla yllä­pidät yri­tyksen toi­min­ta­var­muuden vuoden jokaisena päivänä.

Me huo­leh­dimme rek­ry­toin­nista ja kai­kista työ­nan­tajan vel­voit­teista puo­lestasi. Sinun ei tar­vitse huo­lehtia pit­kistä rek­ry­toin­ti­pro­ses­seista tai ottaa riskejä, jotka liit­tyvät vaki­tuisen työn­te­kijän palkkaukseen.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen ansiosta sinulle jää enemmän aikaa kes­kittyä ydintoimintoihisi.

Osaajat kaikkiin eri vuokratyövoimatarpeisiin

Tarjoamme henkilöstön ulkoistamista mm. seuraaviin tarpeisiin:

Ota yhteyttä ja kerro meille, millaista vuokratyövoimaa sinä tarvitset, niin löydämme tehtävään sopivat tekijät.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Soita 000 000 0000