Paikkaa henkilöstötarpeesi ketterästi ja turvallisesti. Välty työläältä rekrytointiprosessilta.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi

Logistiikka henkilöstövuokraus

Fix-logis­ticsin logis­tiikan hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta saat nopeasti osaavaa vuo­kra­työ­voimaa varasto- ja logis­tiikka-alalle. Tar­joamme ammat­ti­tai­toiset varas­to­työn­te­kijät moni­puo­lisiin logis­tiikka-alan työ­teh­täviin tar­vit­taessa lyhyel­läkin varoi­tusa­jalla. Toi­mia­lu­ee­seemme kuu­luvat Hel­sinki, Espoo ja Vantaa sekä muu Uusimaa.

Varastotyöntekijät logistiikka-palveluihin ja varastopalveluihin

Tar­vit­setko väliai­kaista lisä­työ­voimaa tai varas­to­työn­te­ki­jöitä pidem­piai­kaiseen työntekijätarpeeseen?

Fix-logistics tarjoaa sisä- sekä ulko­lo­gis­tiikkaan eri­kois­tu­neita varas­to­työn­te­ki­jöitä eri­laisiin logis­tiikka-alan työtehtäviin.

Ammat­ti­lai­sil­tamme löytyy koke­musta moni­puo­li­sista teh­tä­vistä aina tavaran vas­taa­no­tosta ja hyl­ly­tyk­sestä keräykseen, pak­kaukseen ja lähe­tykseen. Kaut­tamme saat osaavat tekijät myös esi­mies­teh­täviin ja muihin työn­joh­dol­lisiin tehtäviin.

Löydä vuokratyövoimaa nopeasti

Valit­se­malla Fix-logis­ticsin kump­pa­niksesi pidät logis­tiik­ka­ketjusi toi­min­nassa myös kii­reessä tai silloin, kun ilmenee yllät­tävää hen­ki­lös­tö­tar­vetta. Toi­mi­tamme vuo­kra­työ­voimaa nopeim­millaan jo seu­raa­vaksi päi­väksi tai jopa saman päivän aikana.

Tällä het­kellä työl­lis­tämme vaki­tui­sesti noin 20 logis­tiikka-alan ammat­ti­laista, mutta tar­vit­taessa pys­tymme vas­taamaan myös suu­rempaan resurssitarpeeseen.

Vuokratyöntekijät väliaikaiseen ja jatkuvampaan työvoimatarpeeseen

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­semme avulla saat osaavat tekijät logis­tiik­ka­pal­ve­luihin ja varas­to­pal­ve­luihin juuri silloin, kun heille on tarvetta.

Väli­tämme väliai­kaista vuo­kra­työ­voimaa sovit­tuihin työ­teh­täviin sekä lyhy­tai­kaiseen että pidem­pi­kes­toiseen resurssitarpeeseen.

Fix-logis­ticsin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on joustava rat­kaisu etenkin pro­jek­ti­luon­toisiin työ­teh­täviin, sijai­suuksiin sekä kausi­luon­toiseen resurssipulaan.

Henkilöstövuokraus on riskitön ja vaivaton ratkaisu

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on ris­kit­tö­mämpi, nopeampi ja vai­vat­to­mampi tapa vastata äkil­liseen tai kausi­luon­toiseen työn­te­ki­jöiden tarpeen kasvuun. Vuo­kra­työ­voiman avulla yllä­pidät yri­tyksen toi­min­ta­var­muuden vuoden jokaisena päivänä.

Me huo­leh­dimme rek­ry­toin­nista ja kai­kista työ­nan­tajan vel­voit­teista puo­lestasi. Sinun ei tar­vitse huo­lehtia pit­kistä rek­ry­toin­ti­pro­ses­seista tai ottaa riskejä, jotka liit­tyvät vaki­tuisen työn­te­kijän palkkaukseen.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen ansiosta sinulle jää enemmän aikaa kes­kittyä ydintoimintoihisi.

Varastotyöntekijät erilaisiin tarpeisiin

Tarjoamme henkilöstövuokrausta muun muassa:

Ota yhteyttä ja kerro meille, millaista vuokratyövoimaa sinä tarvitset, niin löydämme tehtävään sopivat tekijät.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Soita 000 000 0000