Näytetään yhdessä väärinkäytöksille punaista korttia

Whist­le­blowing-lomake tarjoaa asiak­kail­lemme, työn­te­ki­jöil­lemme ja muille sidos­ryh­mil­lemme luot­ta­muk­sel­lisen kanavan saattaa Fix-logis­ticsin sisäisen tut­kinnan koh­teeksi epäi­lyksen mah­dol­li­sesta vää­rin­käy­tök­sestä tai toi­min­ta­pe­ri­aat­teiden rik­ko­mi­sesta. Whist­le­blowing on osa Fix-logis­ticsin ris­kien­hal­lintaa ja vas­tuul­lis­ta­toi­mintaa.

Voit ilmoittaa lomak­keella mistä tahansa rik­ko­muk­sesta tai Fix-logis­tic­sille hai­tal­li­sesta asiasta. Tiedot käsi­tellään luot­ta­muk­sel­li­sesti. Halu­tessasi voit tehdä ilmoi­tuksen ano­nyy­mi­sesti. Voit tehdä ilmoi­tuksen myös pos­titse osoit­teeseen: Fix-logistics Oy, Kel­lo­ku­kantie 4, 01510 Vantaa.

Whistleblow -lomake

Ilmoita tällä lomak­keella vil­pit­tö­mästi havait­semasi epäkohta.

Soita 000 000 0000