Niko Uimonen - Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

 
Halu kokeilla omia siipiään

Niko on ollut Fixillä kesästä 2022 lähtien. Kaikki alkoi halusta kokeilla jotain ihan uutta. Alan vaih­ta­minen oli mie­ti­tyt­tänyt Nikoa jo jonkin aikaa, kunnes hän meni tapaamaan hal­li­tuksen puheen­joh­tajaa Ahmed Mut­hannaa Fix-logis­ticsin toi­mis­tolle. Ahmed olikin tie­toinen Nikon kiin­nos­tuk­sesta uutta alaa kohtaan ja kes­kus­telun jälkeen Niko päätyi Fixille töihin henkilöstökonsultiksi.

 

 

Hyvä työympäristö, takaa hyvät etenemismahdollisuudet

Nykyään Niko toimii asiak­kuus­pääl­likkönä ja kohtaa uusia asiak­kaita päi­vittäin. Tämä onkin Nikon mie­lestä yksi par­haista asioista hänen työssään. “Parasta on varmaan uusien asiak­kaiden koh­taa­minen sekä rat­kaisun löy­tä­minen kaikkiin mah­dol­lisiin ongelmiin. Tykkään olla avuksi asiak­kaille”, kertoo Niko. Asiak­kuus­pääl­likön työhön kuuluu muun muassa uusien asiak­kuuksien han­kinta sekä nykyisten työ­koh­teiden ja työn­te­ki­jöiden hal­lin­nointi. “Toimin paljon myös työn­te­ki­jöiden ja asiak­kuuksien välisenä yhteys­hen­kilönä”, sanoo Niko. Nikon kes­keisiin työn­kuviin on nyky­päivänä, on kuu­lunut myös pieni osa rek­ry­toin­ti­pro­sessin suo­rit­ta­mista. Tämä mah­dol­listaa parhaan mah­dol­lisen rat­kaisun löy­tä­misen asiakkaan tarpeet huo­mioiden, sillä Niko tuntee omat asiak­kaansa par­haiten, jonka vuoksi hän tietää min­kä­lainen osaaja remmiin tar­vitaan mukaan.

 

Ympäristötekijöiden merkitys päivittäisessä työskentelyssä

Niko kertoo, että Fixin his­toria per­hey­ri­tyksenä näkyy vah­vasti ainakin toi­mis­tossa, sillä siellä hän viettää suu­rimman osan työ­päi­västään. “Täällä on erittäin tiivis ja rento ilma­piiri”, kuvailee Niko, “jokaisen mie­li­piteet ja ideat huo­mioidaan. Vai­kut­ta­miseen kan­nus­tetaan.” Työn­te­ki­jöiden hyvin­vointi on Fixille tärkeää ja Niko ker­tookin, että tämä tulee erin­omai­sesti esiin joka­päi­väi­sessä toi­min­nassa, sillä Fix-logistics pitää hyvää huolta työntekijöistään.

Soita 000 000 0000