Tilaa nopea ja joustava kuljetuspalvelu. Me toimitamme lähetyksesi luotettavasti perille.

Jätä yhteydenottopyyntö tai tilaa alhaalla olevalla lomakkeella

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi

Kuljetukset Uudellamaalla

Fix-logistics hoitaa kaikki paket­ti­au­to­kul­je­tukset jous­ta­vasti ovelta ovelle. Nopeasti, tur­val­li­sesti ja toiveidesi mukai­sesti. Tar­joamme käyt­töösi paket­ti­auton ja kul­jet­tajan sekä tar­vit­taessa apu­miehen ras­kaampien lähe­tysten kan­ta­miseen. Saat kaikki kul­je­tukset kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan alu­eella Hel­sinki, Espoo ja Vantaa sekä kat­ta­vasti koko Uusimaa.

Yksittäiset kuljetukset tai säännöllinen kuljetuspalvelu

Kul­je­tus­palvelu on loistava vaih­toehto sekä yksit­täisiin tava­ra­kul­je­tuksiin että sään­nöl­lisiin paket­ti­kul­je­tuksiin.  
 
Tar­joamme moni­puo­lisia kul­je­tus­rat­kaisuja sekä yksityis- että yri­tys­asiak­kaille pie­nistä paket­ti­kul­je­tuk­sista
ras­kaampiin huo­ne­ka­lu­kul­je­tuksiin. 
 
 
Voit esi­mer­kiksi pyytää meiltä kotiin­kul­je­tuksen osta­mallesi kodin­ko­neelle tai tilata vaikkapa raken­nus­tar­vikkeet suoraan työ­maallesi. Voimme myös rää­tä­löidä sopivan kul­je­tus­rat­kaisun yri­tyksesi jat­kuviin kul­je­tus­tar­peisiin.

Kuljetukset pienemmällä hiilijalanjäljellä

Kaikki meiltä tilatut kul­je­tukset toi­mi­tetaan perille uusiu­tuvaa die­seliä käyttäen. 

Jokainen paket­ti­au­tomme tan­kataan aina uusiu­tu­valla die­se­lillä, joka on val­mis­tettu sata­pro­sent­ti­sesti jät­teistä ja täh­teistä.  

Tilaa­malla kul­je­tuksen meiltä pie­nennät kul­je­tuk­sesta aiheu­tuvaa hiilijalanjälkeä. 

Ammattilaiset palveluksessasi 

Meillä kul­je­tuk­sistasi vas­taavat aina ystä­väl­liset ja pal­ve­lualttiit, ammat­ti­tai­toiset kul­jet­tajat. 

Toi­mi­tamme lähe­tyksesi var­masti perille sovittuna ajan­kohtana ja autamme mie­lel­lämme kan­tamaan paketin ovelle asti. 

Kul­je­tukset hoi­tuvat uusilla, siis­teillä paket­ti­au­toilla ja lähe­tyksiä käsi­tellään aina huo­lel­li­sesti. 

Muuttokuljetukset ja kantoapua

Muutto tulossa? Meiltä saat myös muut­to­kul­je­tukset sekä käsi­parin tai useam­mankin muut­toa­vuksesi nopeal­lakin aika­tau­lulla  Vaikka vielä saman päivän aikana!
Voimme hoitaa puo­lestasi yksit­täisten isompien huo­ne­ka­lujen kul­je­tukset tai koko muuton alusta loppuun saakka.  Pal­ve­lemme muut­to­kul­je­tuk­sissa sekä yksityis- että yritysasiakkaitamme. 

Kuljetukset Uudellamaalla

Pyydä ilmainen hinta-arvio yksittäiselle kuljetukselle 

Hinta-arvion tie­dustelu ei sido tekemään kul­je­tus­ti­lausta. Pyrimme vas­taamaan tie­dus­te­luihin saman arki­päivän aikana. 

Kul­je­tus­pal­velun tilaus
Soita 000 000 0000