Kesätöissä Fixin toimistolla

Kesä­lomat pyö­rivät ja useat yri­tykset kai­paavat apu­käsiä, emmekä me ole poikkeus. Palk­ka­simme Iinan kesä­har­joit­te­li­jaksi meidän toi­mis­to­tii­miimme. Iina toimii pääosin avus­tavien toi­mis­to­teh­tävien parissa. Haas­tat­te­limme Iinan ja kysyimme, kuinka hän on viih­tynyt kesä­töissä Fixillä tähän mennessä.

 

 

Iinan tie Fixin toimistoapulaiseksi
Iina on juuri lukiosta val­mis­tunut 19-vuotias nuori. Lukion loputtua oli Iinan vailla teke­mistä, eikä pelkkä lomai­lukaan tun­tunut luon­te­valta, sillä olihan tässä jo koko vuosi tehty kovasti töitä lukion eteen. Iina halusi jatkaa uuras­tusta, joten päätti hakea useampaan eri kesä­työ­paikkaan. Hae­tuista pai­koista ei kui­tenkaan vas­tausta kuu­lunut, joten Iina alkoi hieman jo lannistua.

 

Iina oli ollut meillä kesä­har­joit­te­lussa vuoden 2022 kesällä noin kol­misen viikkoa. Hän ei olet­tanut enää pää­se­vänsä Fixille uudestaan har­joit­teluun, sillä Iina koki hieman, että hänen kom­pe­tens­sinsa, eli osaa­minen, jäi­sivät teh­tävän suhteen vajaiksi. Asia ei kui­tenkaan ollut näin mus­ta­val­koinen, joka selvisi Iinal­lekkin myö­hem­mässä vai­heessa; Fixillä oli täysi luotto Iinan teke­miseen ja suuri halu auttaa Iinaa löy­tämään oikea ura­pol­kunsa. Mutkien kautta Iinan päätyi kui­tenkin hakemaan meille kesä­töihin ja otimme Iinan innolla vastaan. Nuo­rissa on tule­vaisuus ja nuoriin me Fixillä haluamme panostaa.

 

 

Iinan työtehtävät Fixillä
Monia var­masti kiin­nostaa, mitä työ­teh­täviä toi­mis­toa­pu­lainen Fixillä tekee. Iina kertoo työn olevan moni­puo­lista ja ujosti hymyillen lisää: “mui­denkin nuorten tulisi ehdot­to­masti uskaltaa hakea myös vaa­ti­vim­piakin työ­teh­täviä, sillä niistä voi lyhyen ajan sisään oppia eniten”. Tämä lausahdus pitää täysin paik­kansa, eikä kenenkään tulisi pelätä uusien haas­teiden pariin hakeu­tu­mista, sillä tur­val­linen ja kan­nustava työym­pä­ristö, takaavat nousu­joh­teisen kehi­tyksen eri­tyi­sesti yksi­löl­li­sellä tasolla. Kysyt­täessä Iinalta hänen työ­teh­tä­vistään, paistaa innostus hänen sil­mistään. Iina kertoo työ­teh­tä­vistään seu­raa­vasti: “hoidin viime kesänä mm. työ­tuntien tar­kis­ta­mista ja opin paljon palk­ka­hal­lin­nol­li­sista asioista. Tänä kesänä olen kui­tenkin päässyt tekemään paljon eri­laisia teh­täviä, joihin lukeutuu esi­mer­kiksi sosi­aa­lisen median tilien ylläpito, sekä sisällöntuotto.” 

 

Iina on päässyt myös tutus­tumaan Fixin rek­ry­toin­ti­pro­sessiin. Iina lisää tähän: “haas­tat­te­lu­ti­lanteet ovat aika ajoin olleet hieman jän­nit­täviä, mutta en ole onneksi jou­tunut vielä itse haas­tat­te­lemaan. Esi­hen­kilöni Valeri on esi­tellyt minulle rek­ry­toin­ti­pro­sessia ja siihen liit­tyviä toi­mintoja, jär­jes­telmiä ja ohjeis­tuksia. Olen oppinut todella paljon lyhyen ajan sisään.”

 

 

Rohkeus ja halu oppia uutta
Iina kertoo, että on lukiossa oppinut pai­neen­sie­to­kykyä. “Minua auttaa se, että pidän lyhyitä, mutta sään­nöl­lisiä taukoja työ­teh­tävien välissä. Tämän vuoksi oppi­miseni ei her­paannu ja pystyn pro­ses­soimaan uusia asioita tehok­kaasti”, kertoo Iina tar­mok­kaasti. Kom­mu­ni­kaation ja vies­tinnän mer­kitys korostuu eri­tyi­sesti toi­mis­to­töissä, sillä on eri­tyisen tärkeää kysyä neuvoa, mikäli jokin asia jää epä­sel­väksi. Iina ker­tookin kom­mu­ni­koin­ti­puolen olevan yksi hänen vah­vuuk­sistaan ja hän ei arastele neu­vojen kysy­mistä. “Olen jo pie­nestä pitäen ollut todella tarkka ihminen, joka on aut­tanut minua nykyi­sissä työ­teh­tä­vissäni val­ta­vasti”, lisää Iina. 

Iinan ensimmäisen työpäivä tänä kesänä
Ensim­mäinen työ­päivä alkoi pienen jän­ni­tyksen mer­keissä. Vaikka Iina olikin ehtinyt Fixillä olemaan jo viime kesänä muu­tamia viikkoja, oli hänellä silti hieman per­hosia vat­sassa, hänen saa­vut­tuaan Fixin uudelle toi­mis­tolle tänä kesänä. Päivä alkoi vauh­dik­kaasti, sillä Iinan esi­henkilö Valeri antoi hänelle pitkän ohjeis­tuksen luet­ta­vaksi liittyen sisäiseen rek­ry­toin­ti­pro­sessiin. “Tilanne jän­nitti, sillä en ollut vas­taavia teh­täviä tehnyt aikai­semmin. Jän­ni­tystä lisäsi se, että Valeri laittoi minut pitämään hänelle työ­haas­tat­telun”, kertoo Iina hymyillen. Iina kui­tenkin huomasi nopeasti, että Fixillä toi­minta ja palaute on todella raken­tavaa ja oppi­minen on kaiken yti­messä. “Valeri aina sanoo, että vir­heitä saa tehdä, kunhan niistä oppii”, lisää Iina. 

 

Ensim­mäisen työ­päi­vänkin jälkeen, on uusia asioita tullut opit­ta­vaksi run­saasti. Iina on pereh­tynyt syvemmin mm. Meta Suiten käyttöön, Canvan edis­ty­neisiin omi­nai­suuksiin mark­ki­noinnin osalta ja Iina on päässyt alus­tamaan Fixin uutta HR -jär­jes­telmää todella kat­ta­vasti. “Olen oppinut paljon uutta, enkä malta odottaa mitä kaikkea opin vielä tule­vai­suu­dessa. On siistiä nähdä, miten laaja työn­kuvani voisi olla, mikäli päät­täisin hakea myös tule­vai­suu­dessa vas­taaviin työ­teh­täviin”, kertoo Iina innosta puhkuen.

 

 

Soita 000 000 0000