Henkilöstökonsultti Valtteri Höttönen – lyhyessä ajassa vakiintunut paikka työyhteisön jäsenenä 

Myyn­ti­tykki, huip­pu­myyjä ja erin­omainen työ­kaveri – muun muassa näillä sanoilla voisi hen­ki­lös­tö­kon­sult­tiamme Valtteri Höt­töstä kuvailla. Valtteri on ollut mukana raken­ta­massa Fix-logis­ticsin tarinaa noin neljä kuu­kauden ajan, mutta hän on ehtinyt työ­pa­nok­sellaan ja posi­tii­vi­sella asen­teellaan vakiin­nuttaa paik­kansa työyh­tei­sömme ja Fix-per­heemme jäsenenä. Jat­ka­malla luke­mista, saat sel­ville muun muassa sen, miksi Valtteri viihtyy meillä töissä ja sen, kuinka hän päätyi meille töihin. Lisäksi pääset lukemaan, mitä hen­ki­lös­tö­kon­sultti Fix-logis­tic­silla tekee.

Uudet haasteet ja mahdollisuudet ovat aina nurkan takana

Valt­terin tarina Fixillä alkoi noin neljä kuu­kautta sitten, kun hänen hyvä ystä­vänsä, kul­je­tus­vas­taa­vamme Samuli, vinkkasi avoi­mesta pai­kasta. ”Samuli kertoi mulle, että Fix-logistics etsii per­heeseen uusia jäseniä. Kiin­nos­tukseni heräsi ja tulin hommiin Fixille.”, kertoo Valtteri. Valt­terin työ­teh­täviin kuuluu pää­sään­töi­sesti uus­asia­kas­han­kinta, mutta hän on myös apuna siellä, missä sitä kaivataan. 

Fixillä pääsee toi­mimaan nopeas­tikin muut­tu­vassa ympä­ris­tössä, joten työ­päivät pysyvät mie­len­kiin­toisina. ”Mie­lestäni Fixillä toteutuu erin­omai­sesti se, miten uudet haasteet ja mah­dol­li­suudet ovat aina nurkan takana. Tällä tavalla työ pysyy mie­len­kiin­toisena ja pääsee näkemään lyhyillä aika­vä­leillä suuria tuloksia.”, kuvailee Valtteri. Me tah­dom­mekin kan­nustaa Fixi­läisiä ottamaan vastaan uusia haas­teita ja otamme toiveet huo­mioon työ­teh­tä­vissä. Valtteri on päässyt hen­ki­lös­tö­pal­ve­luiden myynnin lisäksi tart­tumaan muihin haas­teisiin ja kar­tut­tamaan koke­musta myös muilla osa-alueilla.

Ei pelkkä työyhteisö, vaan perhe

Fix-logistics Oy on saanut alkunsa per­hey­ri­tyksenä ja nämä arvot näkyvät edelleen vah­vasti joka­päi­väi­sessä toi­min­nas­samme. ”Kun tulin töihin Fixille, tunsin heti kuu­luvani johonkin suu­rempaan kuin työyh­teisöön , nimittäin per­heeseen. Yhtei­söl­lisyys on iso osa meitä – vaikka työn­te­ki­jöitä on paljon, niin kaikki tun­tevat toi­sensa ja viet­tävät paljon aikaa vapaa-ajal­lakin.”, kertoo Valtteri. Yhtei­söl­li­syyttä raken­netaan muun muassa yhteisten teke­misten, kuten pik­ku­jou­lujen ja kesä­päivien, kautta.

Meille tär­keintä on se, että jokainen viihtyy työssään. Tavoit­tee­namme on olla hen­ki­lös­töalan työ­paikka, jossa jokainen kokee kuu­lu­vansa joukkoon ja kokee, että töihin on mukava tulla. ”Tiloihin on panos­tettu ja jokaisen mie­li­pi­dettä on huo­mioitu, joten töihin tul­les­samme tulemme paikkaan,  jossa on ihana olla.”, sanoo Valtteri.

Jokainen päivä on erilainen

Kuten mai­nittu, koostuu hen­ki­lös­tö­kon­sultti Valt­terin työ­teh­tävät pää­asiassa uus­asia­kas­han­kin­nasta. Se tar­koittaa sitä, että Valtteri kon­taktoi yri­tyksiä, joilla saat­taisi olla tar­vetta hen­ki­lös­tö­pal­ve­luil­lemme. Tär­keänä osana Valt­terin työtä on se, että kar­toi­tetaan yri­tyksen tarpeet ja tar­jotaan par­haita mah­dol­lisia rat­kaisuja näihin tar­peisiin. Moni­puo­li­suutta työn­kuvaan tuo se, että jokai­sella yri­tyk­sellä on yksi­löl­liset tarpeet. Fixillä jokainen tukee toi­siaan, jonka vuoksi Valt­terin työ­teh­täviin voi välillä kuulua myös muu­takin, kuin uusasiakashankintaa.

Työ­päi­vänsä Valtteri aloittaa kork­kaa­malla Red Bullin ja tar­kis­ta­malla päivän suun­ni­telman, jonka jälkeen lähtee toteut­tamaan sitä. ”Aina, kun olen juonut aamun Red­Bullin, niin laitan sen ikku­na­lau­dalleni ja yritän kerätä sen täyteen.”, kertoo Valtteri. 

Henkilöstökonsultti Valtteri Höttönen

Ensi ker­ralla esit­te­lyssä on joku muu työyh­tei­sömme jäsen, joten pysy kuulolla!

Soita 000 000 0000