Avoimet työpaikat

Rakennusapulaisia Hämeenlinnaan 

Haemme nyt lisää “Fixi­läisiä” Hämeen­linnaan eri asiak­kuuksiin. Tule mukaan kas­vavaan per­heeseen! Kiin­nos­taako työ­paikka innos­ta­vassa työym­pä­ris­tössä ja mah­ta­vassa tii­missä? Tar­joamme molemmat. Työ­teh­täviin kuuluu raken­nus­a­pu­laisen teh­tävät, kuten

Lue lisää » 

Pakettiautonkuljettajia pääkaupunkiseudulle 

Etsimme paket­ti­au­ton­kul­jet­tajia pää­kau­pun­ki­seu­dulle meidän asiak­kuuk­sille! Työssäsi ajat paket­ti­autoa pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Työ on itse­näistä. Tehtävä sopii sinulle, ​jos olet hyvässä fyy­si­sessä kun­nossa, oma aloit­teinen, asia­kas­pal­ve­lu­hen­kinen ja sinulta

Lue lisää » 

Ravintolatyöntekijä 

Haetaan useampaa ravin­to­la­työn­te­kijää Van­taalla sijait­sevaan ruo­ka­ra­vin­tolaan. Haemme eri­tyi­sesti tii­mi­pe­laajaa, sillä tulet työs­ken­te­lemään “Fixin” vaki­tui­sessa poru­kassa päi­vittäin. Aikai­sempi kokemus kat­sotaan eduksi, mutta ei ole vält­tä­mätön; innokkuus

Lue lisää » 

C tai C/CE kortillinen jakeluautonkuljettaja 

Etsimme jouk­koomme päteviä C ja CE -kor­til­lisia kul­jet­tajia. Teh­tävään tar­vitset suo­ri­tetun kuorma-autoalan ammat­ti­pä­te­vyyden ja C tai/​​​ja -CE -kortin, sekä moti­voi­tuneen työ­asenteen. Työ­teh­tä­viisi kuuluu lähe­tysten nouto ja jakelu pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Noudat lähetyksiä

Lue lisää » 

Rakennusapulainen 

Hei sinä reipas raken­nus­a­pu­miehen hom­mista kiin­nos­tunut henkilö! Etsimme työn­te­ki­jöitä nykyisiin sekä tuleviin asiak­kuuksiin eri puo­lille Suomea. Kohteet sijoit­tuvat pääosin Pää­kau­pun­ki­seu­dulle.Olet etsi­mämme henkilö mikäli olet moti­voi­tunut, oma-aloitteinen

Lue lisää » 

Terminaalityöntekijä 

Haemme ahkeria ter­mi­naa­li­työn­te­ki­jöitä asiak­kail­lemme ympäri pää­kau­pun­ki­seutua. Otamme huo­mioon hakijan vuo­ro­toiveet ja valmius tehdä kol­mi­vuo­ro­työtä kat­sotaan eduksi. Tar­joamme Teille Kat­tavan pereh­dy­tyksen Fix-logistics Oy:n työn­johdon toi­mesta Kannustavan

Lue lisää » 

Haluatko tietää lisää toiminnastamme?

Mikäli sinulla on kysyt­tävää avoi­mista työ­pai­koista tai työn­hausta, tai haluat kuulla lisää Fix-logis­tic­sista, niin voit oottaa meihin yhteyttä alla olevan linkin kautta.

Lähetä avoin hakemus

Jos et löy­tänyt mie­leistäsi avointa paikkaa, niin voit myös lähettää meille avoimen hake­muksen ja otamme sinuun yhteyttä mah­dol­li­simman pian.

Miksi valita Fix-logistics?

Palkkaus 

Tar­joamme kan­nus­tavan palk­kauksen ja mah­dol­li­suuden edetä uralla. Voit osaa­mi­sellasi vai­kuttaa itse palkkaukseen. 

Joustavuus 

Meillä pääset työs­ken­te­lemään moni­puo­li­sissa ja jous­ta­vissa työ­teh­tä­vissä, joten työ­teh­tävät sovel­tuvat joko opis­ke­li­jalle tai kokoai­kai­selle tekijälle. 

Arvostus 

Fix-logis­tic­silla sinua ja työtäsi arvos­tetaan. Tuemme työn­te­ki­jöi­tämme koko työ­suhteen ajan ja annamme hyvän perehdytyksen. 

Soita 000 000 0000