Vuokratyö on näppärä reitti työelämään!

Vuo­kratyö on näppärä reitti työelämään!

Toi­sinaan vas­ta­val­mis­tuneen tai vähäisen työ­ko­ke­muksen omaavan hen­kilön saattaa olla vaikeaa löytää itselleen työ­paikkaa. Riit­tävän työ­ko­ke­muksen uupu­minen saattaa aiheuttaa stressiä töitä etsiessä – silloin kan­nattaa ottaa selvää vuokratyömahdollisuuksista.

Kerrytä arvo­kasta työkokemusta

Vuo­kratyön avulla työ­elämään kiinni pää­se­minen on usein hel­pompaa. Vuo­kratyö on kätevä tapa ker­ryttää työ­ko­ke­musta eri aloilta ja eri­lai­sista työ­teh­tä­vistä ja lisäksi se tarjoaa erin­omaisen mah­dol­li­suuden tutustua eri­laisiin yri­tyksiin ja yri­tys­kult­tuu­reihin. Miksi eri­laisiin yri­tyksiin ja yri­tys­kult­tuu­reihin tutus­tu­minen on mie­les­tämme tärkeää? Jotta voit olla varma siitä, mitä työtä ja mil­lai­sessa ympä­ris­tössä sitä haluat tule­vai­suu­dessa tehdä, on hyvä sel­vittää ensin min­kä­lainen työ ja työ­kult­tuuri tuntuu itselle par­haalta. Jokainen työ­paikka on eri­lainen ja laajan koke­muksen kar­tut­ta­minen on rik­kautta. Fix-logis­ticsin avulla avaat ovet eri­laisiin logis­tiikka-alan työ­paik­koihin ja työkulttuureihin.

Kätevä reitti uudelle uralle

Vaikka kilo­metrejä työ­elä­mässä oli­sikin jo ker­tynyt, alan vaih­ta­minen voi toi­sinaan olla han­kalaa – etenkin, jos koke­musta uudelta alalta ei vielä ole. Vuo­kratyö on oiva tapa ottaa askel kohti uutta uraa. Meillä asenne rat­kaisee, emmekä painota turhan paljoa rele­vanttia työ­ko­ke­musta. Meille tär­keintä on se, mil­lainen asenne haki­jalla on työhön ja uuden oppimiseen.

Kasvata ver­kostoa

Kokemus useissa eri orga­ni­saa­tioissa työs­ken­te­lystä on valt­ti­kortti! Sen lisäksi, että eri­laiset työ­kult­tuurit tulevat tutuiksi, kas­vatat itsellesi kor­vaa­mat­toman ver­koston, josta on takuulla hyötyä uran eri vai­heissa. Ver­kos­toi­tu­misen tär­keyttä ei voi korostaa liikaa, sillä eri­laisten työ­elä­mästä saa­tujen tut­ta­vuuksien mer­kitys on val­tavan suuri.

Kiin­nos­taako moni­puo­liset työ­teh­tävät ja mah­tavat työ­ka­verit? Lähetä meille avoin hakemus verk­ko­si­vu­jemme kautta. Palk­kaamme uusia osaajia jat­ku­vasti tar­pei­demme mukaan.

Vuokratyö on näppärä reitti työelämään

Soita 000 000 0000