Uusi vahvistus

Petteri Lou­nas­ranta on aloit­tanut Fix-logis­tic­silla ope­ra­tii­visen joh­tajan teh­tä­vissä. Haluamme toi­vottaa Pet­terin läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi tiimiin! Petteri tuo mukanaan koke­musta, sin­nik­kyyttä ja uuden­laista energiaa yritykseemme.

Entinen ope­ra­tii­vinen joh­ta­jamme Ahmed Mut­hanna, tulee Pet­terin nimi­tyksen myötä siir­tymään hal­li­tuksen puheen­joh­ta­jaksi. Haluamme kiittää Ahmedia hänen työ­pa­nok­sestaan aikai­sem­massa työtehtävässään.

Soita 000 000 0000