Puhtaasti asiakaslähtöistä siivouspalvelua sinun tarpeisiisi.  Kattavat siivouspalvelut kodeille ja työpaikoille. 

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi

Siivouspalvelut Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa

Fix-Logistics hel­pottaa arkea ja työn­tekoa tar­joa­malla puh­taasti asia­kas­läh­töistä sii­vous­pal­velua koti­ta­louk­sille ja yri­tyk­sille. Rää­tä­löimme puh­taa­na­pidon pal­velut aina asiakkaan toi­veiden ja kohteen vaa­ti­musten mukaan. Meiltä voit tilata sekä jat­kuvat sii­vous­pal­velut että ker­ta­sii­voukset kotiin, raken­nus­työ­maalle tai toi­mistoon. Tar­joamme laa­dukkaat sii­vous­pal­velut alu­eella Hel­sinki, Espoo, Vantaa sekä koko muu Uusimaa. 

Kattavat siivouspalvelut erilaisiin kohteisiin

Lue lisää siivouspalveluistamme

Kotisiivous

Nauti puh­taam­masta kodista ja hel­pom­masta arjesta jät­tä­mällä sii­vous­huolesi meille. Me teemme koti­sii­voukset luo­tet­ta­vasti sinun toi­veitasi kuunnellen.

Voit tilata koti­sii­vouksen kerran vii­kossa, kerran kah­dessa kuu­kau­dessa tai jotain siltä väliltä. Voit olla kotona sii­vouksen ajan tai palata puh­taaseen kotiin vasta, kun työt on hoidettu. 

Huo­leh­dimme kotisi sii­vouk­sesta kuin omas­tamme, tehok­kaasti mutta hellävaraisesti. 

Toimistosiivous ja yrityssiivous

Puh­taassa ja viih­tyi­sässä työym­pä­ris­tössä on kaikkien muka­vampi työskennellä. 

Teemme toi­mis­to­sii­vouksia, teh­das­sii­vouksia ja muita yri­tys­sii­vouksia eri­ko­koisiin toi­mi­ti­loihin. Sään­nöl­li­sellä sii­vouk­sella yllä­pi­dämme luo­tet­ta­vasti yhteisten tilojen puh­tautta, siis­teyttä ja viihtyisyyttä. 

Sii­voukset voidaan toteuttaa sopi­muksen mukaan myös vii­kon­lop­puisin yri­tyksen toi­mintoja häiritsemättä.

Ikkunanpesu

Ammat­ti­laisen käsissä saat puhtaat ikkunat nopeammin ja tehok­kaammin, ilman valumajälkiä.

Jätä yri­tyksesi tai kotisi työläs ja aikaa­vievä ikku­nanpesu-urakka meidän huo­lek­semme. Pesemme ikkunat kirk­kaan­puh­taiksi nopeasti ja huo­lel­li­sesti, kil­pai­lu­ky­kyisin hinnoin. 

Huo­leh­dimme ammat­ti­tai­toi­sesti kaiken kokoisten, myös haas­ta­vampien koh­teiden ikkunanpesusta. 

Rakennussiivous ja loppusiivous

Raken­nus­työ­maiden sään­nöl­linen siivous on tärkeää pölyn­hal­linnan kan­nalta niin raken­nus­vai­heessa kuin sen jälkeenkin.

Tar­joamme asian­tun­tevaa ja luo­tet­tavaa raken­nus­sii­vousta työ­maille sekä pölyn­hal­lintaan että työmaan rai­vaukseen. Teemme tehok­kaasti myös lop­pusii­voukset rakennus- ja sanee­raus­koh­teiden valmistuttua.

Huo­lel­li­sessa lop­pusii­vouk­sessa pois­tamme kohteen suo­jaukset ja puh­dis­tamme pinnat siten, että kohde on valmis käyttöönotettavaksi.

Porrassiivous taloyhtiöön

Sään­nöl­linen por­ras­siivous on tur­val­lisen, viih­tyisän ja hygiee­nisen kiin­teistön edellytys. 

Me olemme luo­tettava kumppani huo­leh­timaan talo­yh­tiönne koko­nais­val­tai­sesta siis­tey­destä. Rää­tä­löimme por­ras­sii­vouksen yhtiönne tar­peiden ja eri­tyis­piir­teiden mukaan. 

Rap­pu­käy­tävien ja por­taiden lisäksi sii­voamme sopi­muksen mukaan myös talo­yhtiön muut yhteiset tilat, kuten pesu- ja sau­na­tilat, pyy­kin­kui­vaus­huoneet sekä kellarikäytävät. 

Mitä siivouspalveluun sisältyy?

Pal­velun sisäl­löstä sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa ja siivous rää­tä­löidään kohteen mukaan.

Tyy­pil­liseen yllä­pi­to­sii­voukseen sisältyy lat­tioiden ja mat­tojen imu­rointi, lat­tioiden pyy­hintä, pölyjen pyy­hintä tasoilta, roskien tyh­jennys, oven­kah­vojen puh­distus, pei­li­pin­tojen pyy­hintä sekä keittiön, wc:n ja kyl­py­huoneen pin­tojen puh­distus. Myös perus­teel­li­sempi siivous voidaan toteuttaa sopi­muksen mukaan. 

Kaikki sii­vous­pal­velut toteu­tetaan tehok­kailla ja tur­val­li­silla puh­dis­tusai­neilla sekä ammattilasivälineillä. 

Siivouspalvelu hinta alk. 

25–32 €/​h
+ alv 24 % (minimi 2 h + alv.)

Sii­vouksen tun­ti­hinta mää­räytyy kohteen pinta-alan, sii­vouksen keston ja tiheyden mukaan sekä kohteen eri­tyis­piir­teiden mukaan. Tutustu esi­merk­ki­koh­teiden hintoihin. 

Kotisiivouksen hinta esimerkkikohteessa 

80 m² asunto
Yllä­pi­to­siivous kahden viikon välein
Sii­vouksen kesto 4 tuntia
Sii­vouksen hinta 32 €/​h + alv.

Toimistosiivouksen hinta esimerkkikohteessa 

160 m² toi­misto
Ker­ta­siivous
Sii­vouksen kesto 6 tuntia
Sii­vouksen hinta 25 €/​h + alv.

Ota yhteyttä ja kerro meille, millaista siivouspalvelua sinä tarvitset, niin laskemme sinulle tarjouksen!

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Soita 000 000 0000