Rakennusalan henkilöstövuokraus – joustava vaihtoehto urakkapainotteiseen työhön

Raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on erin­omainen keino vastata alan hyvin urak­ka­luon­teiseen työn­kuvaan. Raken­nusa­lalla työn­te­ki­jöiden tarve vaih­telee usein sen mukaan, mil­laisia ura­koita sillä het­kellä yritys on saanut hoidettavakseen.

Raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus antaa jous­tavan keinon pitää huolen siitä, että tar­vittava määrä työ­voimaa on aina tar­vit­taessa käy­tössä muut­tuvien tilan­teiden mukaan. Ennen kaikkea raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on ripeää, ja vuo­kra­työ­voima voi mah­dol­li­sesti olla han­kittuna jo päivän varoitusajalla.

Rakennusala on kansantaloudellisesti Suomen merkittävimpiä aloja

Raken­nusala voidaan luo­ki­tella talon­ra­ken­ta­miseen, maa- ja vesi­ra­ken­ta­miseen sekä rakennustuoteteollisuuteen.

Raken­nusala ei kui­tenkaan käsitä pelkkää uuden raken­ta­mista. Raken­nusa­lalla tehdään myös van­hojen raken­nusten korjaus- ja enti­söin­ti­töitä sekä raken­nusten ja ympä­ristön suun­nit­telua, raken­ta­mista ja ylläpitoa.

Raken­nus­teol­li­suu­della tar­koi­tetaan raken­nusa­lalla tar­vit­tavien tuot­teiden ja mate­ri­aalien tuot­ta­mista ja kehit­tä­mistä. Maa- ja vesi­ra­ken­ta­minen on taas todella laaja osa raken­nusalaa, ja se kos­kettaa jokaista meitä oleel­li­sesti. Tähän kuuluu muun muassa tiet, vesi­johdot, säh­kö­linjat ja eri­laiset maarakenteet.

Koska raken­nusala on laaja, on sen mer­kitys yhteis­kun­nal­lekin mer­kittävä. Se työl­listää usko­mat­toman paljon, eikä ilman sitä tämä yhteis­kunta toimisi kauaa.

Rakennusalan henkilöstövuokraus vastaa monenlaisiin tarpeisiin

Raken­nusa­lalla on hyvin taval­lista, että ura­koiden määrä tai koko ylit­tävät yri­tyksen vaki­tuiset resurssit. Yhtä lailla esi­mer­kiksi yllät­tävät sai­ras­pois­saolot tai loma­kaudet aiheut­tavat muu­toksia saa­ta­villa olevan hen­ki­löstön mää­rässä. Voi myös olla, että työ­maalle iskee kova kiire, jolloin ei vaan pysty jär­jes­tämään kun­nol­lista rekrytointiprosessia.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on tähän mitä parhain lääke. Rek­ry­tointi hoi­detaan puo­lestasi, ja voit olla varma siitä, että vuo­kra­työn­te­kijät ovat yhtä ammat­ti­laisia kuin omat työn­te­kijäsi. Fix-logistics tarjoaa raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­krausta esi­mer­kiksi seu­raaviin tehtäviin:

  • Raken­nusmies
  • Kir­vesmies
  • Raken­nus­a­pu­lainen
  • Raken­nus­työn­tekijä

Näiden lisäksi tar­joamme hen­ki­lö­vuo­krausta laa­jasti logis­tiikka-alan tarpeisiin:

  • Ter­mi­naa­li­työn­tekijä
  • Jakelu-/pa­ket­ti­auton kuljettaja
  • Varas­to­työn­tekijä
  • Raskaan kaluston asentaja
  • Ren­gas­a­sentaja

Rakennusala on suhdanneherkkä ala

Raken­nusa­lalle sopii vuo­kratyö useim­miten jopa paremmin kuin kokoai­kaisten työn­te­ki­jöiden palk­kaa­minen. Siksi hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on todella yleistä rakennusalalla.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tarjoaa raken­nusa­lalle jous­ta­vuutta. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys ei pel­kästään hoida rek­ry­tointia vuo­kra­työtä käyt­tävän yri­tyksen puo­lesta, vaan se myös hoitaa heidän palk­kojen mak­sa­misen sekä useat muut työ­nan­ta­jalle kuu­luvat vel­voitteet. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tykset ovat ket­teriä ja hank­kivat tar­vit­tavat työn­te­kijät todella ripeästi.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tykset toi­mivat nopeasti jopa silloin, kun vuo­kra­työn­tekijä sai­rastuu tai osoit­tautuu epä­luo­tet­ta­vaksi. Paik­kaava työn­tekijä löytyy alta aikayk­sikön. Tämä on raken­nusa­lalla tärkeää, sillä ura­koiden kestot on las­kettu tietyn hen­ki­lös­tö­määrän perus­teella. Aika­taulu ei siis kestä useaa suun­nit­te­le­ma­tonta poissaoloa.

Raken­nusa­lalla yksi ikä­vämpiä vahinkoja on urakan vii­väs­ty­minen. Ongelmat hen­ki­lös­tössä ovat yksi taval­li­sim­mista ongel­mista aika­tau­lujen pauk­ku­miseen. Rea­goi­malla hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen avulla hen­ki­löstön muu­toksiin välttää mer­kit­tävät talou­del­liset tappiot.

Henkilöstövuokraus vapauttaa aikaa työnteolle

Jous­ta­vuuteen kuuluu olen­naisena osana helppous. Laa­dukkaan rek­ry­toin­ti­pro­sessin läpi­vie­miseen kuluu tuhot­to­masti arvo­kasta työ­aikaa ja se kuluttaa resursseja, joita voi­taisiin yhtä hyvin hyö­dyntää raken­nusu­rakan edistämiseen.

Tässä pii­leekin yksi hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen par­haista eduista. Koska se hoitaa rek­ry­toinnin alusta loppuun puo­lestasi, vapautuu aivan älyt­tö­mästi aikaa muulle työn­teolle. Voit myös olla varma, että hen­ki­lös­tö­palvelu osaa jär­jestää juuri oikean­laisen haku­pro­sessin. He valit­sevat oikeat vies­tin­tä­ka­navat hakuil­moi­tuk­sille, käyvät hake­mukset läpi, haas­tat­te­levat poten­ti­aa­liset kan­di­daatit ja tekevät valinnan.

Raken­nusalan hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa on etuna vielä se, että hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys hoitaa myös tar­vit­tavat lupa­kortit, työ­vaatteet ja hen­ki­lö­suo­jaimet asiakkaan puo­lesta. Työ­voiman hank­ki­minen hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta on helppoa, jous­tavaa ja aikaa sääs­tävää. Myös työn­te­ki­jästä luo­pu­minen, kun hänelle ei ole enää tar­vetta, on todella helppoa. Sii­näkin suu­rimman työn ja vastuun hoitaa henkilöstövuokrausyritys.

Rakennusalalla on jatkuva tarve työntekijöille

Raken­nusa­lalla tar­vitaan jat­ku­vasti työ­voimaa. Vaikka maa­il­malla tapahtuu kai­ken­laista, eivät raken­nusu­rakat pysähdy. Uusia ura­koita tulee lähes­tulkoon samaa tahtia kuin niitä val­mistuu. Vauhti on lujaa, minkä takia myös tilanteet muut­tuvat ja niin täytyy rea­goida nopeasti.

Var­sinkin tie­tyistä toisen asteen kou­lu­tuksen vaa­ti­vista raken­nusalan amma­teista on pulaa. Jos olet jo valmis tai val­mis­tu­massa oleva raken­nusmies, kir­vesmies tai jopa amk-tut­kinnon käynyt insi­nööri, olet otol­li­sessa ase­massa työmarkkinoilla.

Tämän lisäksi niin raken­nusalaa kuin monia mui­takin aloja uhkaa suurten ikä­luokkien elä­köi­ty­minen. Raken­nusa­lalla tämä tar­koittaa mer­kit­tävää työ­voiman vähe­ne­mistä, eikä tyhjien paik­kojen täyt­tä­minen ole helppoa – var­sinkaan silloin, kun on kiire.

Vuo­kratyön osuus raken­nusa­lalla on suuri ja on kas­vamaan päin. Vuo­kratyö sopii raken­nusa­lalle kuin hanska käteen, sillä se auttaa mukau­tu­miseen suh­dan­ne­her­källä alalla.

Rakennusalan henkilöstövuokraus on joustavaa ja helppoa

Raken­nusa­lalla arki on hek­tistä ja aika­taulut pai­navat päälle. Varaa hen­ki­lös­tö­va­jeelle on hyvin harvoin. Sen takia hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on raken­nusa­lalla yleinen työ­voiman han­kinnan muoto.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus mah­dol­listaa pie­nem­mil­lekin yri­tyk­sille toimia jous­ta­vasti ilman, että pitäisi palkata suoraan useita työn­te­ki­jöitä. Vaikka hen­ki­lös­tö­vuo­kraus ei ole täysin ilmaista, avaa se niin monia mah­dol­li­suuksia, että se on kerran ker­rasta hin­tansa arvoinen.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus toimii kak­si­suun­tai­sesti. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys hakee sekä työn­te­ki­jöille työ­paikkoja että yri­tyk­sille työn­te­ki­jöitä. Eli olit sitten vuo­kra­työstä kiin­nos­tunut raken­nusalan ammat­ti­lainen tai vuo­kra­työtä tar­vitseva yritys, kan­nattaa olla pikim­miten yhtey­dessä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tykseen, jotta he pää­sevät aloit­tamaan ”etsinnän”.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys toimii ennen kaikkea työn­te­kijän ja asiakkaan kumppanina.

Fix-logisticsilta rakennusalan ja logistiikka-alan henkilöstövuokraus

Raken­nusalan lisäksi tar­joamme logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­krausta alan moni­puo­lisiin työ­teh­täviin. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­semme avulla var­mis­tamme, että logis­tiik­ka­ketjut pysyvät toi­min­nassa aina. Vas­taamme työ­voi­ma­tar­pee­seesi nopeasti, ja toi­mi­tamme vuo­kra­työ­voimaa nopeim­millaan jo seu­raa­vaksi päi­väksi tai jopa saman päivän aikana.

Kaut­tamme löydät osaavat ja moti­voi­tuneet tekijät logis­tiik­ka­pal­ve­luihin. Meiltä löytyy osaajia niin lyhyempiä kuin pidempiä työ­teh­täviä varten, juuri sinun tar­peidesi mukaan.

Soita 000 000 0000