Petteri Lounasranta - Ytimekästä johtamista

 
Nimitys Fix-logisticsin operatiiviseksi johtajaksi

Petteri aloitti työt Fixillä noin kaksi kuu­kautta sitten. Kaikki alkoi kes­kus­te­lusta liittyen yri­tyksen hen­ki­lös­tö­asioihin, kun Petteri kävi syö­mässä hal­li­tuksen puheen­joh­tajan Ahmed Mut­hannan kanssa. “Tutustuin Ahmediin aikoja sitten toi­sessa yri­tyk­sessä”, muis­telee Petteri. Pian kävikin niin, että Pet­te­ristä tuli Fixin uusi ope­ra­tii­vinen johtaja.

Laaja työnkuva takaa monipuoliset ihmiskohtaamiset

Ope­ra­tii­vinen johtaja vastaa muun muassa yri­tyksen päi­vit­täi­sestä toi­min­nasta. Haas­tat­te­lu­ti­lan­teessa Pet­terin työ­teh­tävät kitey­ty­vätkin nopeasti. “Työ­teh­tä­viini kuuluu kaikki”, Petteri nau­rahtaa, “mutta enemmän yri­tyksen kasvun kehit­tä­miseen liit­tyvät asiat.” Petteri tutustuu työnsä ansiosta jat­ku­vasti uusiin ihmisiin: “Parasta työssäni on ehdot­to­masti eri­laisten ihmisten kanssa toimiminen.”

Yhteisöllisyys operatiivisen toiminnan ytimessä

Petteri kertoo, että Fixin arvot, kuten yhtei­söl­lisyys ja työn­te­ki­jöiden viih­tyvyys näkyvät joka­päi­väi­sessä toi­min­nassa hyvin. Fix-logistics Oy on alkujaan per­hey­ritys, mikä näkyy yri­tyksen toi­min­nassa yhä. “Työn­te­ki­jöistä väli­tetään ja kaikki ovat kuin suurta per­hettä”, kuvailee Petteri. Fixillä jokainen on vapaa olemaan oma itsensä.
Näillä aja­tuk­silla Petteri aloittaa työ­päi­vänsä. “Ensim­mäinen asia mitä teen tul­lessani töihin? Katson edel­lisen päivän onnis­tu­miset, mitkä asiat ovat hyvin ja onko jotain mitä mah­dol­li­sesti pitäisi parantaa”, kertoo Petteri.

 
Kerro jokin hauska fakta tai tarina?
 
Tapasimme Ahmedin kanssa ensim­mäistä kertaa vuosia sitten varas­tolla, jossa työs­ken­telin esi­hen­kilön teh­tä­vissä. Ahmed oli nuorena ja reip­paana varas­to­työn­te­kijänä työs­ken­te­le­mässä logis­tiik­ka­toi­min­tojen parissa. On hienoa nähdä, miten pit­källe ollaan siitä het­kestä tultu. Nuo­rissa on tule­vaisuus, jonka joh­dosta me kokeneet kon­karit, voimme tukea ja kehittää heidän hen­ki­lö­koh­taista kasvutarinaansa.
Soita 000 000 0000