Logistiikka-alan henkilöstövuokraus

Mitä tarjoamme kumppaneillemme – miksi valita Fix-logistics?

Toi­sinaan logis­tiset tarpeet saat­tavat syntyä nopeas­tikin ja silloin tar­vitaan nopeutta, ket­te­ryyttä ja tehok­kuutta. Fix-logistics on logis­tiikka-alan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus- ja kul­je­tus­yritys, jolta nopeat liikkeet onnis­tuvat aina luo­tet­ta­vasti ja ammat­ti­tai­toi­sesti toteu­tettuna. Lue alta, millä tavoin nämä valt­ti­kort­timme näkyvät toiminnassamme!

Nopeus

Olet joskus saat­tanut löytää itsesi tilan­teesta, jossa osaavat tekijät puut­tuvat tai hen­ki­löstöä on yksin­ker­tai­sesti liian vähän työ­määrään suh­teu­tettuna. Tähän rat­kaisu on hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen nopea rea­goin­tikyky ja lyhyt vas­tausaika – nämä ovat onneksi valt­ti­kort­te­jamme! Meiltä saat osaavat logis­tiikka-alan työn­te­kijät par­haim­millaan jopa saman päivän aikana. Aidosti nopea rea­goin­ti­ky­kymme näkyy teke­mi­ses­sämme ja me ymmär­rämme logis­tiikka-alan nopeas­tikin muut­tuvia tar­peita sekä osaamme toimia tilanteen vaa­ti­valla tavalla. 

Ket­teryys

Mukau­dumme käte­västi yri­tyksesi tar­peisiin. Olipa kyseessä hen­ki­lös­tövaje, tarve väliai­kai­selle työ­voi­malle tai pidem­piai­kai­sille teki­jöille – autamme sinua. Kuten aiemmin todettua, logis­tiikka-alalla tarpeet muut­tuvat nopeasti ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on täy­del­linen tapa vastata näihin muut­tuviin tilan­teisiin. Ket­terien pal­ve­lu­rat­kai­su­jemme avulla pys­tymme vas­taamaan kaiken kokoisten yri­tysten tar­peisiin tuossa tuokiossa.

Tehokkuus

Tehokas työ­voi­mamme takaa nopeat ja ket­terät pal­ve­lu­rat­kaisut. Ammat­ti­tai­toinen hen­ki­löstö ja tehokkaat pal­ve­lu­rat­kaisut mah­dol­lis­tavat myös kil­pai­lu­ky­kyisen hin­noit­telun pal­ve­luil­lemme. Avul­lamme logis­tinen toi­mi­tus­ketju säilyy tehok­kaana sen jokai­sessa vaiheessa!

Nopeiden, ket­terien ja tehok­kaiden toi­min­ta­ta­pojen lisäksi Fix-logistics on yritys, jossa työn­te­kijät viih­tyvät ja se näkyy myös työmme laa­dussa. Ota meihin yhteyttä ja suun­ni­tellaan yhdessä juuri sinun toi­min­nallesi sopivat palveluratkaisut!

Soita 000 000 0000