HR-koordinaattori Valeri Mustanen – ihmisläheinen työ juontaa juurensa jo kauas

Jos olet joskus hakenut meille töihin, olet toden­nä­köi­sesti ollut teke­mi­sissä HR-koor­di­naat­to­rimme Valeri Mus­tasen kanssa. Mitä Valerin työn­kuvaan oikeastaan kuuluu ja miten hän kuvailisi Fixillä työs­ken­telyä? Entä miten aikai­sempi kokemus ihmis­lä­hei­sestä työstä on ollut hyö­dyksi HR-koor­di­naat­torin teh­tä­vissä? Vas­tauksen näihin saat jat­ka­malla lukemista!


Lentokentän turvatarkastuksesta henkilöstövuokrausyrityksen HR-koordinaattoriksi


Valeri on päässyt koh­taamaan ihmisiä urallaan jo pitkään – ennen Fixille siir­ty­mistä hän teki pitkän uran len­to­kentän tur­va­tar­kas­tuksen puo­lella. “Ope­ra­tii­vinen joh­ta­jamme Ahmed näki, että peda­go­gi­sesta sekä ihmis­lä­hei­sestä lähes­ty­mis­ta­vastani on Fix-logis­tic­sille hyötyä tule­vai­suuden näkymiä aja­tellen.”, sanoo Valeri. HR-koor­di­naat­torina Valeri kohtaa uusia ihmisiä päi­vittäin, ja työssä koros­tuukin sosi­aa­liset taidot. 

HR-koor­di­naat­torina Valerin vas­tuulla on vastata koko Fix-logistics Oy:n hen­ki­lös­töstä yhdessä tii­minsä kanssa. Työ­päi­vänsä Valeri aloittaa pitä­mällä briif­fauksen hen­ki­lös­tö­kon­sulttien kanssa, jossa he kar­toit­tavat tarpeet ja sen, millä aika­tau­lulla tilaukset pys­tytään täyt­tämään. Työssään Valeri pitää eniten siitä, että hän pääsee koh­taamaan uusia ihmisiä. “On aivan mah­tavaa nähdä, miten rek­ry­toin­ti­pro­sessin kautta tullut työn­tekijä loistaa omassa työ­teh­tä­vässään; silloin tiedän, että olen työni tehnyt hyvin.”.


Perheyrityksen arvot ja arvostus toisiaan kohtaan näkyvät yrityksen arjessa


Fix-logistics Oy on alkujaan per­hey­ritys ja yri­tyksen arvoihin kuuluu muun muassa tasa-arvo, yhtei­söl­lisyys ja hen­ki­löstön viih­tyvyys. Valeri kuvailee, että per­hearvot koros­tuvat arvos­tuk­sessa toista kohtaan; Fixin toi­mis­tolla huokuu kun­nioitus ja kaikkien mie­li­piteet otetaan huo­mioon. “Jokainen meistä tietää, että saamme toinen toi­sil­tamme tukea 24/7, oli asia mikä tahansa.”. 

Arvostus työn­te­ki­jöitä kohtaan näkyy myös siinä, kuinka Valeri päättää työ­päi­vänsä. “Soit­te­lemme ope­ra­tii­visen joh­ta­jamme Ahmedin kanssa päi­vittäin puhe­li­mitse työ­päivän jälkeen ja kehumme kilpaa, kuinka hyviä työn­te­ki­jämme ovat.  Kil­pailun voittaa yleensä se, joka keksii par­haimman kehun.”.

Tulemme jat­kos­sakin esit­te­lemään hen­ki­lös­tömme jäseniä täällä blogin puo­lella, joten pysy kuu­lolla seu­raavaa varten! Lue myös lisää meistä yri­tyksenä ja kurkkaa avoimet työ­paikat täältä. Aikai­sem­mista blo­gi­kir­joi­tuk­sis­tamme löydät myös lisää tietoa meistä sekä vuo­kra­työ­voi­masta yleisesti.

HR-koordinaattori Valeri Mustanen Megarekry-tapahtumassa.

Soita 000 000 0000