Henkilöstövuokraus Vantaa - Fix-logistics tarjoaa Vantaalla osaavaa vuokratyövoimaa varasto- ja logistiikka-alalle tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi

Paikkaa henkilöstötarpeesi ketterästi ja turvallisesti. Välty työläältä rekrytointiprosessilta.

Olemme logis­tiik­kay­ri­tysten kump­panina aina, kun on tarve lisä­työ­voi­malle. Autamme pitämään logis­tiik­ka­ketjun toi­min­nassa niin kii­reessä kuin yllät­tävän hen­ki­lös­tö­tarpeen iskiessä. Toi­mi­tamme vuo­kra­työ­voimaa nopeim­millaan jo seu­raa­vaksi päi­väksi tai jopa saman päivän aikana.

Me huo­leh­dimme rek­ry­toin­nista ja kai­kista työ­nan­tajan vel­voit­teista asiakkaan puo­lesta. Käyt­tä­jäy­ri­tysten ei tar­vitse huo­lehtia pit­kistä rek­ry­toin­ti­pro­ses­seista tai ottaa riskejä, jotka liit­tyvät vaki­tuisen työn­te­kijän palkkaukseen.

Henkilöstövuokraus on joustava ja käytännöllinen kokonaisuus

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yritys toimii työn­te­kijän työ­nantaja, mutta itse työ tehdään asia­kas­yri­tyk­selle. Työ­nan­ta­jalle kuu­luvat pape­ri­asiat, kuten työ­so­pimus ja sai­ras­lo­ma­to­dis­tukset sekä pal­kan­maksu hoi­tuvat hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kautta. Pereh­dyt­tä­minen ja muut työhön välit­tö­mästi kuu­luvat vastuut kuu­luvat vuo­kra­työ­voimaa käyt­tä­välle yri­tyk­selle eli käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle. Vuo­kra­työn­tekijä on sama­nar­voinen ja toimii samoissa teh­tä­vissä kuin kaikki muutkin työntekijät.

Useimmin hen­ki­lös­tö­vuo­krausta hyö­dyn­netään seson­kiai­koina, mutta se käy­tän­nössä se sopii vas­taamaan min­kä­laiseen hen­ki­lös­tö­tar­peeseen tahansa. Rek­ry­tointi vie tol­kut­toman paljon aikaa ja resursseja, ja var­sinkin kii­reessä on haas­tavaa panostaa siihen tar­vit­ta­vasti. Siksi on helppo ja hyvä vaih­toehto ulkoistaa se hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­selle, mikä var­mistaa sen, että rek­ry­toinnit tulee tehtyä huo­lella ja ammattitaitoisesti.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen avulla saat kes­kittyä rau­hassa omaan työn­te­koosi. Aika, joka muutoin olisi kulunut rek­ry­tointiin, on helppo hyö­dyntää muun lii­ke­toi­minnan toteuttamiseen.

Työnhakijat hakeutuvat mielellään henkilöstövuokrauksen piiriin

Aluksi voi tuntua hieman kum­mal­li­selta, että voiko hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta löytää sopivaa osaa­mista. Huoli pois, vuo­kra­työn­te­kijät eivät ole yhtään sen epä­pä­te­vämpiä kuin kukaan muukaan.

Useat hakevat hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta yhtä tiettyä työ­paikkaa, mutta moni haluaa tutustua mah­dol­li­simman moneen työ­paikkaan ja -teh­tävään. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta voidaan työl­listää hel­posti esi­mer­kiksi opis­ke­li­joita, jotka haluavat kerätä työ­ko­ke­musta opin­tojen ohella.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen kautta voi kuka tahansa välttää työt­tö­myys­kaudet, koska hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tysten vah­vuuteen kuuluu, että ne etsivät työn­te­ki­jöil­lensä aina uutta työ­paikkaa edel­lisen työ­suhteen pää­tyttyä. Monilla onkin har­ha­luulo, että vuo­kratyö tar­koittaa vain satun­naista keik­ka­työtä. Näin ei kui­tenkaan ole, vaan kul­lakin käyt­tä­jäy­ri­tyk­sellä on omat tar­peensa hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­selle. Tämä tar­koittaa sitä, että vuo­kra­työn­te­kijää voidaan tarvita pidempiaikaisesti.

Autamme työn­te­ki­jöitä löy­tämään juuri sel­laisen työn, jotka sopivat heidän ehtoi­hinsa ja elä­män­ti­lan­tee­seensa. Pelkkiä lyhyitä keik­ka­työ­pätkiä ei tar­vitse tehdä. 

Henkilöstövuokrauksen hintaan vaikuttaa monet seikat – mutta kohtuudella!

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sella ei ole yhtä kiinteää ja uni­ver­saalia hintaa, vaan se riippuu pal­velun laa­juu­desta ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sestä. Hintaan vai­kut­tavat muun muassa vuo­kratun työn­te­kijän ammatti, kokemus ja kou­lu­tuksen taso sekä vuo­krauksen kestoaika.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys mää­rit­telee vuo­krauk­selle hinnan, johon sisältyy muun muassa:

Edellä mai­ni­tuista kaikkein muut­tuvin osa on vuo­kra­työn­te­kijän palkka. Vuo­kra­työn­te­kijän palk­ka­kus­tan­nukset riip­puvat sopi­muk­sesta ja sen kes­tosta. Samalla palkkaan vai­kuttaa myös se, että onko kyseessä kuu­kausi- vai tuntipalkka.

Tar­joamme hen­ki­lös­tö­vuo­krausta rei­lusti ja asia­kas­läh­töi­sesti. Toi­min­tamme yti­messä on sekä käyt­tä­jäy­ri­tyksen että työn­te­kijän edut, ja pyrimme aina löy­tämään kai­kille osa­puo­lille parhaan vaihtoehdon.

Miksi henkilöstövuokraus kannattaa?

Nopeasti aja­teltuna hen­ki­lös­tö­vuo­kraus voi kuu­lostaa kal­liilta ris­kiltä. Sitä se ei kui­tenkaan ole. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tulee huo­mat­ta­vasti hal­vem­maksi kuin suo­ra­rek­ry­tointi, ja kump­panina toimii aina luo­tettava henkilöstövuokrausyritys.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa on useita suoria hyötyjä. Rek­ry­toin­ti­pro­sessit eivät ole koksaan helppoja, ja ne vievät tus­kal­lisen paljon aikaa ja resursseja. Var­sinkin, jos yri­tyk­seltä puuttuu oma rek­ry­toin­ti­asian­tun­ti­jansa, joutuu rek­ry­toinnin hoitaa henkilö, joka ei ehkä ole täysin pätevä pro­sessiin ja jolta löy­tyisi var­masti muu­takin tehtävää.

Henkilöstövuokrauksella voit varmistua rekrytoinnin laadusta

Kovassa kii­reessä on lähes mah­do­tonta löytää kun­nolla aikaa laa­dukkaan rek­ry­toin­ti­pro­sessin läpi­vie­miseen. Jos kui­tenkin päättää kiireen kes­kellä hankkia uutta työ­voimaa, on suuri riski, että koh­dalle osuu virherekrytointi.

Siinä missä ylei­sesti miel­letään, että onnis­tuneet rek­ry­toinnit mak­savat rek­ry­tointiin kuluneen hinnan monin­ker­tai­sesti takaisin, käyvät vir­he­rek­ry­toinnit yri­tyk­sille todella kal­liiksi. Vir­he­rek­ry­tointi johtaa joko siihen, että yri­tyk­sessäsi työs­ken­telee ihminen, jonka ei kuu­luisi siellä olla ja/​tai siihen, että hänet pitää irti­sanoa ja aloitta haku­pro­sessi uudestaan alusta.

Vir­he­rek­ry­toin­nista joh­tuvat kus­tan­nukset ovat val­tavat, eivätkä ne missään tilan­teessa ole pie­nemmät kuin rek­ry­toinnin ulkois­ta­minen. Vir­he­rek­ry­toin­nista kertyy lisä­kus­tan­nuksia monesta eri suun­nasta. Rek­ry­tointiin ja pereh­dy­tykseen käy­tetty aika menee hukkaan. kaikki palk­ka­kulut, jotka on jo mak­settu, olisi voinut hel­posti välttää. Työ­paik­kail­moi­tuksen mai­nos­kulut ja yli­päätään kaikki se mene­tetty aika, jonka vir­he­rek­ry­tointi on syönyt.

Vir­he­rek­ry­toin­nista voi myös koitua mai­ne­haittaa, kun irti­sa­notun työn­te­kijän sana leviää. Pus­ka­ra­diossa nega­tii­viset koke­mukset leviävät nopeasti!

Henkilöstövuokraus Vantaa – tarjoamme nopeasti osaavaa vuokratyövoimaa varasto- ja logistiikka-alalle

Vantaa kuuluu suomen suu­rimpaan talous­a­lu­eeseen. Suurin osa logis­tiikka-alan yri­tyk­sistä kohtaa arjessaan muut­tuvia työ­voi­ma­tar­peita, eikä kiire anna aikaa laa­duk­kaiden rek­ry­toin­ti­pro­sessien läpiviemiseen.

Kun yritys tar­vitsee nopeaa, jous­tavaa ja ris­ki­töntä työ­voimaa, paras mah­dol­lisuus on kääntyä usein hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen puoleen. Omalla hen­ki­lös­töllä ja ajalla koko­nainen rek­ry­toin­ti­pro­sessi voi olla liian hidas ja vaativa, jotta uusi ja pätevä työn­tekijä löy­det­täisiin tar­peeksi nopeasti avuksi.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on tällöin tehokkain tapa sekä työ­voi­ma­tar­peeseen vas­taa­miseen että lii­ke­toi­minnan vauh­dit­ta­miseen. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys var­mistaa, että saat osaavaa työ­voimaa jous­ta­vasti juuri silloin, kun sitä tarvitset.

Toi­mia­lu­ee­seemme kuu­luvat Hel­sinki, Espoo ja Vantaa sekä muu Uusimaa. Ota yhteyttä jo tänään, ja löy­dämme sinulle tar­vit­semasi osaa­misen. Hin­noit­te­lumme on läpi­nä­kyvää ja toi­mimme asiak­kai­demme luo­tet­tavana kump­panina koko hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen ajan.

Ota yhteyttä ja kerro meille, millaista vuokratyövoimaa sinä tarvitset, niin löydämme tehtävään sopivat tekijät.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhtey­den­ot­to­lomake lyhyempi
Soita 000 000 0000