Henkilöstövuokraus: laki ja velvoitteet

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa tulee pitää mie­lessä, että siihen liittyy useita lakeja, jotka kos­kevat sekä vuo­kraus­yri­tystä että vuo­kratun työn­te­kijän oikeuksia ja vel­vol­li­suuksia. Lakien ohella on hyvä pitää mie­lessä työehtosopimukset.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys sekä vuo­kra­työn­tekijä sol­mivat kes­kenään työ­so­pi­muksen, johon sovel­letaan yleistä työ­lain­sää­däntöä. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­selle ei ole erikseen sään­te­leviä lakeja. Eri alojen työ­eh­to­so­pi­mukset voivat kui­tenkin rajoittaa hen­ki­lös­tö­vuo­krausta, eli on hyvä olla perillä siitä, mitä oman alan työ­eh­to­so­pi­muk­sessa lukee.

Vuokratyöntekijä ja oma työntekijä ovat samanarvoisia

Vuo­kra­työ­di­rek­tiivi koskee vuo­kra­työ­suh­teita. Direk­tii­villä pyritään tur­vaamaan vuo­kra­työn­te­ki­jöille yhden­ver­tainen kohtelu käyt­tä­jäy­ri­tyksen omien työn­te­ki­jöiden jou­kossa. Työ­so­pi­mus­lakiin on kir­jattu sään­nöksiä, jotka mää­rit­tävät vuo­kra­työ­suh­teiden vähim­mäi­sehtoja ja vuo­kra­työn­te­ki­jöiden yhte­ne­väisiä oikeuksia käyt­tä­jäy­ri­tyksen työn­te­ki­jöiden kanssa.

Työ­suojelu- ja työ­tur­val­li­suus­vel­voit­teiden jakau­tu­minen, veloi­tus­pe­ruste ja rek­ry­toin­ti­palkkio mää­ri­tellään hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen ylei­sissä sopi­museh­doissa. Näissä ehdoissa mää­ri­tellään, kenen vas­tuulla on vahin­gon­kor­vaus­vastuu, tie­to­turva ja sopi­muksen voi­mas­saolo ja päättyminen.

Henkilöstövuokrauksessa tulee huomioida vino pino lakeja, kuten tavallisesti palkattujen työntekijöiden kanssa

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraukseen, aivan kuten kaikkeen muu­hunkin, liittyy useita eri lakeja. Oheen olemme lis­tanneet muu­tamia hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen ja vuo­kra­työn­te­kijän välisiä lakeja.

  • Työ­suh­delaki: Laki mää­rit­telee vuo­kratun työn­te­kijän oikeudet ja vel­vol­li­suudet, kuten palkan, loman ja sai­rausajan. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen on nou­da­tettava tätä lakia vuo­kratun työn­te­kijän pal­kan­maksun ja muiden etuuksien suhteen. Laki ei koske työ­voimaa vuo­kraavaa yritystä.
  • Työ­ter­veys­huol­tolaki: Vuo­kra­tulla työn­te­ki­jällä on oikeus saada työ­ter­veys­huoltoa. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen on jär­jes­tettävä työ­ter­veys­huolto vuo­kra­tulle työn­te­ki­jälle aivan kuten se olisi jär­jes­tetty ”omalle” työntekijälle.
  • Työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuslaki: Vuo­kra­tulla työn­te­ki­jällä on oikeus saada korvaus työ­ta­pa­tur­masta tai ammat­ti­tau­dista. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen on huo­leh­dittava vakuutuksesta.
  • Työ­ai­kalaki: Vuo­kra­tulla työn­te­ki­jällä on oikeus saada tiettyjä taukoja työ­päivän aikana ja ker­ryttää vuo­si­lomaa. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen on seu­rattava tätä lakia vuo­kratun työn­te­kijän työaikasuunnittelussa.
  • Työ­nan­tajan vas­tuulaki: Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sellä on vastuu vuo­kratun työn­te­kijän työ­tur­val­li­suu­desta. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen on huo­leh­dittava, että vuo­kra­tulla työn­te­ki­jällä on tar­vit­tavat tiedot ja taidot tehdä työ turvallisesti.

Henkilöstövuokrausyritys on vuokratyöntekijän työnantaja

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys on vuo­kra­työn­te­kijän työ­nantaja ja on täten vel­voi­tettu toi­mimaan aivan kuten kuka tahansa muu työ­nantaja. Työ­voiman vuo­kraa­mi­sessa on se eri­tyis­piirre, että vuo­krat­taessa työ­voimaa, siirtyy samalla osa vel­vol­li­suuk­sista hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­seltä työ­voimaa käyt­tä­välle yritykselle.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sellä on vel­vol­lisuus var­mistua siitä, että vuo­krattu työn­tekijä on kel­vol­linen ja pätevä vuo­krat­tavaan työhön. Yritys on myös vel­vol­linen ker­tomaan vuo­kra­työn­te­ki­jälle tar­kasti, mitä työ vaatii ja pitää sisällään. Tässä tilan­teessa myös työ­voimaa käyttävä yritys on vel­voi­tettu ker­tomaan vuo­kraa­valle yri­tyk­selle tar­kempia tietoja työstä.

Kuten todettu, hen­ki­löstöä vuo­kraava yritys on viral­li­sesti vuo­kra­työn­te­kijän työ­nantaja, mutta työn­te­kijän työs­ken­nel­lessä vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävän yri­tyksen alai­suu­dessa, siirtyy osa työ­nan­tajan vas­tuista tälle. Näin on myös todettu Työ­so­pi­mus­laissa, joka määrää, että vuo­kra­työtä käyt­tä­välle yri­tyk­selle siirtyy työ­nan­tajan vel­vol­lisuus johtaa ja valvoa työn­tekoa ja siitä suoriutumista.

Muut kuin välit­tö­mästi työn­tekoon liit­tyvät vel­vol­li­suudet, kuten palkan mak­sa­minen, jäävät edelleen hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­selle. Mutta hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sellä on myös vel­vol­lisuus valvoa, että työ­voimaa vuo­kraava yritys täyttää vel­vol­li­suu­tensa. Jos työ­oloissa tai muussa työhön liit­ty­vässä on puut­teita, tulee vuo­kra­työ­voiman vuo­kranneen yri­tyksen puuttua asiaan.

Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen velvollisuudet

Vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävän yri­tyksen on ennen vuo­kra­työn­te­kijää kos­kevan sopi­muksen sol­mi­mista pyy­dettävä hen­ki­lös­tö­vuo­kray­ri­tyk­seltä tietyt tilaa­ja­vas­tuulain vel­voit­tamat sel­vi­tykset. Tämä laki siis asettaa käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle vel­vol­li­suuden sel­vittää ja hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­selle antaa tietoja. Tällä pyritään edis­tämään työ­eh­tojen toteu­tu­mista, tasa­ver­taista kil­pailua ja että kaikki osa­puolet nou­dat­tavat vel­vol­li­suuksia ja sopimuksia.

Vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävän yri­tyksen suurin vel­vol­lisuus on koh­della vuo­kra­työn­te­ki­jöitä samoin kuin omia työn­te­ki­jöitään. Käyt­tä­jäy­ri­tyksen asema ja suhde vuo­kra­työn­te­kijään mää­räytyy työ­so­pi­mus­laissa, ja käyt­tä­jäy­ri­tyk­sellä on vel­vol­lisuus nou­dattaa tasa-arvolain sään­nöksiä työn­johto- ja val­von­ta­oi­keuteen sekä työ­oloihin liit­ty­vissä asioissa. Vuo­kra­työ­voimaa käyttävä yritys on esi­mer­kiksi vel­vol­linen jakamaan työ­teh­tävät niin, ettei se aseta hen­ki­löitä eriar­voiseen asemaan suku­puolen perusteella.

Vuo­kra­työ­voimaa käyttävä yritys on vel­voi­tettu pereh­dyt­tämään vuo­kra­työn­tekijä kyseiseen työhön, olo­suh­teisiin sekä tur­val­li­suuteen. Laki vel­voittaa yri­tyksen huo­leh­timaan kenen tahansa val­vonnan alla olevan työn­te­kijän tur­val­li­suu­desta, pereh­dy­tyk­sestä ja varus­teista alkaen.

Myös työntekijällä on velvollisuutensa

Olemme jo aikai­sem­missa blo­gi­teks­teis­sämme ker­toneet, että hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa on aina kolme osa­puolta: hen­ki­löstöä vuo­kraava yritys, sitä käyttävä yritys sekä vuo­kra­työn­tekijä. Siinä missä molem­milla yri­tys­os­a­puo­lilla on vel­vol­li­suu­tensa, myös vuo­kra­työn­te­ki­jällä on omansa.

Työn­te­ki­jällä on vel­voit­teita sekä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­selle, joka on hänen työ­nan­ta­jansa, ja vuo­kra­työ­voimaa käyt­tä­välle yri­tyk­selle. Vel­voitteet perus­tuvat lakeihin ja työehtosopimukseen.

Työn­tekijä on esi­mer­kiksi vel­voi­tettu työ­so­pi­muslain mukaan tekemään työnsä huo­lel­li­sesti niin, että hän nou­dattaa työ­nan­tajan toi­mialan mukai­sesti antamia mää­räyksiä. Vuo­kra­työn­te­ki­jöiden koh­dalla laki ei aivan täysin päde, sillä eril­li­sellä sopi­muk­sella vuo­kra­työn­tekijä voi kiel­täytyä tie­tyistä työ­teh­tä­vistä laadun tai olo­suh­teiden takia. Työ­teh­tävät, joista vuo­kra­työn­tekijä kiel­täytyy, kir­jataan asiakassopimukseen.

Työ­so­pi­mus­laissa on myös kir­jattu, että työn­te­kijän on nou­da­tettava työ­teh­tävien ja -olojen edel­lyt­tämää huo­lel­li­suutta sekä pidettävä huolta käyt­töönsä anne­tuista työ­vä­li­neistä. Työn­te­kijän tulee ilmoittaa työ­nan­ta­jalle, jos havait­se­mistaan vioista ja puut­teel­li­suuk­sista, joista saattaa aiheutua tapa­turman tai sai­ras­tu­misen vaaraa.

Näiden lisäksi vuo­kra­työn­te­kijää koskee lait tur­val­li­suuteen ja vai­tio­lo­vel­vol­li­suuteen liittyen. Vaikka vuo­kra­työn­tekijä on työ­suh­teessa hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kanssa, tulee hänen nou­dattaa vuo­krattuna ollessaan vuo­kra­työ­voimaa käyt­tävän yri­tyksen ehtoja esi­mer­kiksi työajan suhteen.

Henkilöstövuokraus keventää käyttäjäyrityksen taakkaa

Lakeihin ja muihin vel­vol­li­suuksiin liit­tyvät asiat eivät ole mikään helpoin koko­naisuus käsi­tel­tä­väksi. Puhu­mat­takaan työ­tur­val­lisuus sekä työ­terveys kaikkine sivuseik­koineen. Usein nämä ovat niiden ihmisten har­teilla, keiden pää­osaa­mi­salue on jokin muu, kuten esi­mer­kiksi toimitusjohtaja.

Yri­tyksen hen­ki­lös­tö­määrän muut­tuessa hen­ki­lös­tö­hal­lintoon liit­tyvät vel­voitteet vaa­tivat aikansa. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on ovi ulos tästä. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys hoitaa kaiken työn­te­kijän etsi­mi­sestä sen rek­ry­tointiin ja hal­lintaan. Useat työ­nan­tajan vel­voitteet pysyvät hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­sellä, vaikka vuo­kra­työn­tekijä tekeekin vuo­kra­työ­voimaa käyt­tä­välle yri­tyk­selle töitä. Tällöin käyt­tä­jäy­ri­tyk­selle jää vain suoraan työn­tekoon liit­tyvät vel­vol­li­suudet ja vastuut.

Tar­vit­setko työ­voimaa ja haluaisit säästä rek­ry­toin­ti­kus­tan­nuk­sissa? Fix-logistics tarjoaa osaavaa hen­ki­lö­kuntaa nopeasti ja jous­ta­vasti. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­semme avulla saat osaavat tekijät logis­tiik­ka­pal­ve­luihin ja varas­to­pal­ve­luihin juuri silloin, kun heille on tarvetta.

Soita 000 000 0000