Blogi

Henkilöstövuokraus: laki ja velvoitteet 

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sessa tulee pitää mie­lessä, että siihen liittyy useita lakeja, jotka kos­kevat sekä vuo­kraus­yri­tystä että vuo­kratun työn­te­kijän oikeuksia ja vel­vol­li­suuksia. Lakien ohella on hyvä pitää mie­lessä työ­eh­to­so­pi­mukset. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys sekä vuo­kra­työn­tekijä solmivat

Lue lisää » 

Työvoiman vuokraus: paljonko se maksaa ja mitä hintaan sisältyy? 

Työ­voiman vuo­kraus on tapa hankkia halut­tujen teh­tävien hoi­ta­mista varten siihen sovel­tuvaa hen­ki­löstöä tila­päi­sesti tai mää­rä­ai­kai­sesti. Työ­voimaa voidaan hankkia vuo­kraa­malla hen­ki­löstöä suoraan yri­tyk­seltä tai hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kautta. Työ­voiman vuo­krausta käy­tetään usein esimerkiksi

Lue lisää » 

Mikä on henkilöstövuokrausyritys? 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys vuokraa hen­ki­lö­kuntaa yri­tyk­sille, jotka tar­vit­sevat lisää työ­voimaa. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauksen suosio on kas­vanut tasai­sesti viime vuosina, ja se antaa vapauksia niin yrit­tä­jille mutta myös työn­te­ki­jöille. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yritys on hyvä vaih­toehto sekä yrittäjille

Lue lisää » 

Uutta tuulta alle henkilöstövuokrauksella 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tysten lii­kei­deana on tarjota yri­tyk­sille kus­tan­nus­te­hok­kuutta ja työn­te­ki­jöille jous­ta­vuutta ja valinnan vapautta. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tysten toi­men­kuvana ovat työ­voiman välitys ja vuo­kraus sekä ali­han­kinta, ulkois­ta­minen ja työn­te­ki­jöiden uudelleen sijoit­ta­minen. Lii­ke­toi­mintaan kuu­luvat myös henkilöstösuunnittelu,

Lue lisää » 
Soita 000 000 0000